Algemeen Overleg Derde actieprogramma Nitraatrichtlijn - Mestproblematiek

dinsdag 09 december 2003 13:05

Arie Slob zegt het amendement van de heer Koopmans nader te willen bestuderen alvorens zijn standpunt te bepalen. Op voorhand staat hij er evenwel niet afwijzend tegenover. De opstelling van de CDA-fractie vindt hij in het licht van de situatie die na de uitspraak van het Hof is ontstaan begrijpelijk en met het oog op eerdere uitlatingen zelfs moedig. Zij past ook bij het streven om de derogatie niet in gevaar te brengen. Bovendien zal het toch al moeilijk worden om aan de eisen van de Nitraatrichtlijn te voldoen. Met het nieuwe stelsel moet het namelijk mogelijk zijn de stikstof- en fosfaatverliezen verder te verminderen. De vraag is dan wel of de bedrijven snel genoeg de nodige aanpassingen zullen kunnen realiseren. Daarom zijn de komende twee jaar de praktijkproeven van groot belang. Is al duidelijk hoe groot het areaal land is waarvoor de derogatie zou mogen gelden?

De heer Slob hoopt dat het nieuwe systeem de mestafzetcontracten overbodig maakt. Met die contracten is het namelijk mogelijk om mest af te voeren naar  verbrandingsinstal-laties. Verbranding van mest is in wezen vernietiging van waardevolle grondstof die via het veevoer eerst uit Afrika is geïmporteerd. Het oude systeem had ook voordelen: het beloonde de ondernemers voor goed gedrag. Het is dan ook terecht dat de minister met het nieuwe beleid zorgt voor de mogelijkheid om de aangifte te verfijnen. Op die manier kunnen de boeren tot een economisch beheer van de mest komen.

De toelichting op het Wijzigingsbesluit voorraden Meststoffenwet laat onzekerheid bestaan over het omgaan met de mestvoorraden bij het toekomstige mestinstrumentarium. Vooralsnog wordt afgezien van het afschaffen van de administratie per opslag. Doordat inter-mediairs voorraden dierlijke mest als voorraden organische meststoffen bij de heffingsgrond-slag kunnen betrekken, wordt het stelsel voor hen eenvoudiger. De reden voor deze wijziging is niet duidelijk. Speelt hier het directe belang van de ondernemingen een rol of is verminde-ring van de administratieve lastendruk de reden? Voor intermediaire ondernemingen is de mogelijkheid om rekening te houden met voorraadvorming te meer van belang, omdat zij de heffingen niet kunnen verrekenen over de verschillende jaren. Met de uitspraak van het Hof behoort dat in de toekomst echter voor geen enkel bedrijf meer tot de mogelijkheid. Welke gevolgen zal dit hebben?
Voor de berekening van het totale mestgebruik, moeten de voorraadverschillen wor-den verrekend. Het actieplan stelt simpelweg dat de bedrijven voorraden zullen moeten admi-nistreren. De praktijkproeven hebben evenwel geleerd dat het precies vaststellen van de voor-raden niet goed mogelijk is. Wellicht is dat ook niet nodig, omdat de beperking van de mest al geregeld wordt door de maximering van de productie. Wat is de mening van de minister op dit punt?

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari