Vragen over Gijzeling Ingrid Betancourt, Colombiaanse presidentskandidaat

donderdag 18 maart 2004 15:13

Vragen van de leden Ferrier (CDA), Szabó (VVD), Dittrich (D66), Koenders (PvdA), Karimi (GroenLinks), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (CU) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over Ingrid Betancourt, Colombiaanse presidentskandidaat, die al twee jaar wordt gegijzeld. (Ingezonden 18 maart 2004)

Met antwoord.

Vragen van de leden Ferrier (CDA), Szabó (VVD), Dittrich (D66), Koenders (PvdA), Karimi (GroenLinks), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP) en Huizinga-Heringa (CU) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over Ingrid Betancourt, Colombiaanse presidentskandidaat, die al twee jaar wordt gegijzeld. (Ingezonden 18 maart 2004)
 1. Is het u bekend dat de Colombiaanse presidentskandidaat Ingrid Betancourt op 13 maart 2004 de Geuzenpenning heeft ontvangen?
 2. Is het u bekend dat zij al twee jaar gegijzeld wordt door guerrillatroepen in Colombia?
 3. Bent u van mening dat Nederland, mede in het licht van het Nederlands voorzitterschap van de EU, in het kader van de strijd tegen het terrorisme en tegen het schenden van mensen-rechten actie zou moeten ondernemen om de vrijlating van Ingrid Betancourt te bespoedigen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
 4. Welke rol dient naar uwmening de internationale gemeenschap hierbij te spelen?
 5. Bent u bereid de Kamer te informeren over de huidige stand van zaken betreffende de ontvoering van Ingrid Betancourt en de stappen die er tot nu toe gezet zijn om haar vrijlating te bespoedigen?
 6. Bent u bereid na te gaan of en zo ja, hoe er aangedrongen kan worden op voortdurende controle van de gezondheidstoestand van Ingrid Betancourt, zowel wat haar lichamelijk als haar geestelijk welzijn betreft?
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. (Ontvangen 13 april 2004)
 1. Ja. De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking was aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenning, die door de moeder van mevrouwBetancourt in ontvangst werd genomen.
 2. Ja. MevrouwBetancourt werd op 23 februari 2002 ontvoerd en verkeert sedert deze datum in gevangenschap van de guerrillabeweging FARC.
 3. In het kader van het gewapend conflict dat de Colombiaanse bevolking al meer dan veertig jaar teistert, wordt, geheel in strijd met de mensenrechten, een groot aantal personen in gijzeling gehouden. Mevrouw Betancourt is één van hen.
  Sinds jaar en dag initieert en steunt de EU initiatieven die zijn gericht op het beëindigen van de gewelddadigheden en het bevorderen van respect voor de mensenrechten, duurzame vrede en vrijlating van alle gegijzelden. De EU roept de illegale gewapende groeperingen regelmatig op om alle ontvoerden en gegijzelden vrij te laten. De laatste oproep werd gedaan in de Raadsconclusies inzake Colombia van 26 januari 2004.
  Nederland speelt binnen de EU en de internationale donorgemeenschap een actieve rol ten aanzien van Colombia, op dit moment in het bijzonder als lokale EU-Voorzitter namens Ierland. Deze actieve inzet zal tijdens het komende Nederlandse Voorzitterschap van de EU worden voortgezet. Via het bilaterale samenwerkingsprogramma op het gebied van goed bestuur en mensenrechten steunt Nederland voorts een aantal activiteiten gericht op het verbeteren van de mensenrechtensituatie en het bevorderen van het vredesproces.
 4. In het kader van de London Declaration van 10 juli 2003 hebben de voornaamste donorlanden, de VN en financiële instellingen hun steun toegezegd aan de Colombiaanse regering bij het zoeken naar een oplossing voor het interne gewapende conflict, op voorwaarde dat daarbij de mensenrechten en de normen van internationaal humanitair recht worden gerespecteerd. Behalve implementatie van de door de internationale gemeenschap toegezegde steun is niet aflatende internationale druk op de illegale gewapende groeperingen om alle gijzelaars vrij te laten naar onze mening essentieel.
 5. Ja. De stand van zaken is als volgt: De guerrillabewegingen FARC en ELN, die van de ille-gale gewapende groeperingen de meeste gevallen van gijzeling op hun geweten hebben, tonen zich tot dusverre weinig ontvankelijk voor toenaderingspogingen. De FARC is het minst be-naderbaar. Er is geen rechtstreeks contact tussen de Colombiaanse regering en de illegale ge-wapende groeperingen en dus ook niet met mevrouw Betancourt. De Nederlandse Ambassade in Bogotá heeft wel regelmatig contact met de moeder van mevrouwBetancourt. De EU-Am-bassadeurs in Bogotá hebben ook regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de katho-lieke kerk, de enige instelling die, zij het spaarzaam, wel contacten heeft met de guerrilla-bewegingen FARC en ELN. Op verzoek van de EU-ambassadeurs hebben deze vertegen-woordigers bij de guerrillabewegingen aangedrongen op vrijlating van alle gegijzelden.
 6. De EU-Ambassadeurs te Bogotá staan in contact met het Internationale Rode Kruis, dat verschillende malen heeft gepoogd Ingrid Betancourt te bezoeken. Tot dusverre is dit geweigerd. Voor informatie over de gezondheidstoestand van mevrouw Betancourt is men zodoende aangewezen op de zeer onregelmatige berichtgeving daarover door de FARC. Raul Reyes, woordvoerder van de FARC, heeft begin maart van dit jaar nog verklaard dat de gezondheidstoestand van Ingrid Betancourt goed is.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari