Algemeen Overleg Wijziging besluit beheer en schadebestrijding dieren

17-03-2004 15:19 17-03-2004 15:19

Arie Slob wijst op zijn breed gesteunde motie 29200-XIV, nr. 39 waarin een moreel appèl gedaan wordt op de consument om duurzame producten aan te schaffen en waarin de minister wordt verzocht, te onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om dit concreet invulling te geven en de Kamer daarover te informeren. Hij heeft deze moties ingetrokken omdat de minister heeft toegezegd deze uit te voeren. Is daarmee een begin gemaakt?
De heer Slob verwijst naar de startersproblematiek en vraagt waarom heeft het tot eind februari 2004 heeft geduurd voordat er sprake was van een definitief akkoord over het fiscale instrumentarium met betrekking tot de invulling van de Schenking- en successiewet. Zijn alle partijen tevreden over de uitkomst van de gesprekken?
Hij vraagt de minister bij de onderhandelingen over de pacht- en erfpachtbedrijven druk op de ketel te houden, ervoor te zorgen dat dit goed geregeld wordt en de Kamer daarover te informeren.
Het Faunafonds heeft een advies uitgebracht over het ontwikkelen van alternatieve schadebestrijdingsmiddelen. Kan de minister de Kamer op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen op dit terrein? En hoe wordt het gebruik van alternatieven voor schade-veroorzakende dieren die op de landelijke vrijstellingenlijst staan gestimuleerd? Klopt het dat het bureau LASER ontheffingen van de Flora- en faunawet verleent voor het houden van knobbelzwanen voor de productie? En zo ja, waarom gebeurt dat ondanks het feit dat de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren dit verbiedt en ondanks het advies van de Raad voor dierenaangelegenheden?
De heer Slob sluit zich aan bij de vragen over de kosten van de EHS. De inrichtings- en beheerskosten verschillen nogal per natuurtype dat gekozen wordt. Er bestaat naast het een taakstelling voor het aantal hectaren natuur ook een taakstelling voor de kwaliteit van de na-tuur en de te realiseren opvlakten natuurtype. Hoe wordt voorkomen dat er een wanverhou-ding ontstaat in de keuzes die provincies maken ten aanzien van de te realiseren natuurtypes? Hoe worden de te realiseren oppervlakten per natuurtype gemonitord? Hoe wordt voorkomen dat door de keuzes van de provincies de kosten onnodig kunnen oplopen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari