Vragen over Verhoging eigen bijdrage thuiszorg

18-02-2004 16:00 18-02-2004 16:00

Vragen van de leden Rouvoet (ChristenUnie) en Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar verhoging eigen bijdrage in thuiszorg.(Ingezonden 24 februari 2004)

Met antwoord.

Vragen van de leden Rouvoet (ChristenUnie) en Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar verhoging eigen bijdrage in thuiszorg.(Ingezonden 24 februari 2004)
 1. Is het waar dat in het onderzoek, dat in uw opdracht wordt uitgevoerd door Hoeksma, Homans en Menting Organisatieadviseurs, naar de effecten van de verhoging van de eigen bijdrage voor thuiszorg alleen gegevens worden gevraagd van cliënten die de zorgovereenkomst hebben opgezegd met als reden de verhoging van de eigen bijdrage?
 2. Zo ja, waarom strekt het onderzoek zich niet uit tot de cliënten die het aantal uren thuiszorg terugbrachten ten opzichte van wat zij vóór december 2003 waren overeengekomen met als reden de verhoging van de eigen bijdrage?
 3. Waarom wordt geen onderzoek gedaan naar cliënten die het aantal uren thuiszorg uit medische noodzaak op gelijk niveau handhaven, maar door de verhoging van de eigen bijdrage in financiële problemen (zullen) komen?
 4. Bent u van mening dat de onderzoeksperiode van 15 december 2003 tot 31 januari te kort is om de gevolgen volledig in kaart te brengen, aangezien veel cliënten hun thuiszorg pas zullen opzeggen of verminderen nadat zij de beschikking van het CAK in maart hebben gekregen? Bent u voornemens ook deze «tweede golf» van opzeggers en verminderaars te onderzoeken?
 5. Bent u bereid deze vragen, gelet op het tijdpad van het onderzoek, per ommegaande te beantwoorden en de onderzoeksopzet aan te passen?
Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 5 maart 2004)
 1. Ja.Voor cliënten met een laag inkomen en hoge zorgkosten zijn regelingen getroffen om hen tegemoet te komen in het geval van een hoge eigen bijdrage. De belangrijkste mogelijkheden om compensatie te ontvangen zijn het aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente en via belastingaangifte bij de belastingdienst. Cliënten die door de verhoging van de eigen bij-drage in financiële problemen zouden kunnen komen, kunnen van deze compensatiemaat-regelen gebruik maken.
 2. Het lopende onderzoek richt zich op cliënten die de thuiszorg hebben opgezegd naar aanleiding van de verhoging van de eigen bijdrage met ingang van zorgjaar 2004 en de brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van medio december 2003 daarover. Om inzicht te krijgen in deze groep cliënten is de genoemde onderzoeksperiode voldoende.
  Aan het eind van dit onderzoek wordt geïnventariseerd of een aanvullend onderzoek zinvol is met betrekking tot cliënten, die de zorg opzeggen na ontvangst van de eigen bijdrage factuur over de geleverde zorg in januari 2004 waarop de daadwerkelijk te betalen eigen bijdrage staat vermeld.
 3. Uw vragen heb ik zo spoedig mogelijk beantwoord. Zie voor de onderzoeksopzet mijn antwoorden op de vragen 2en 4.
 
 

  « Terug

  Nieuwsarchief > 2004

  december

  november

  oktober

  september

  augustus

  juli

  juni

  mei

  april

  maart

  februari

  januari