Vragen over Onderzoeksrapport verpleegkundigen en regelgeving bij euthanasie en zelfdoding

03-11-2004 18:51 03-11-2004 18:51

Vragen van de leden Rouvoet (ChristenUnie), Van der Vlies (SGP) en Ormel (CDA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoeksrapport inzake verpleegkundigen en de regelgeving omtrent euthanasie en hulp bij zelfdoding.

Met antwoord.

Vragen van de leden Rouvoet (ChristenUnie), Van der Vlies (SGP) en Ormel (CDA) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoeksrapport inzake verpleegkundigen en de regelgeving omtrent euthanasie en hulp bij zelfdoding.(Ingezonden 4 november 2004)
 1. Hebt u kennisgenomen van het onderzoeksrapport «De rol van verpleegkundigen bijmedische beslissingen rond het levenseinde» dat door onderzoekers van de Universiteit van Maastricht is opgesteld?1 Op welke wijze wilt u dit betrekken bijde beleidsvorming rond euthanasie?
 2. Wat is uw reactie op de conclusie, dat veel onduidelijkheid onder verpleegkundigen bestaat over de regelgeving omtrent euthanasie en hulp bijzelfdoding?
 3. Wat is uw reactie op de conclusie, dat één op de tien van de verpleegkundigen die betrokken zijn bijeuthanasie uitvoerende handelingen verricht die door de wetgever aan een arts zijn voorbehouden? Is de verpleegkundige hierdoor in beginsel strafbaar?
 4. Deelt u de mening van de onderzoekers alsmede van de meerderheid van de ondervraagde verpleegkundigen, dat voorbereidende handelingen op euthanasie niet door verpleegkundigen, maar door een arts zouden moeten worden verricht?
 5. Bent u bereid – zonodig in overleg met de zorginstellingen – maatregelen te treffen om op zo kort mogelijke termijn te voorkomen dat verpleegkundigen voorbereidende handelingen bij euthanasie moeten verrichten? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
 6. Bent u bereid maatregelen te treffen om artsen op zo kort mogelijke termijn te bewegen geen voorbereidende en/of uitvoerende handelingen meer op te dragen aan verpleegkundigen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?
 7. Hebt u de indruk dat in zorginstellingen voldoende rekening wordt gehouden met gewetensbezwaren van verpleegkundigen ten aanzien van medewerking aan euthanasie?
1 www.niwi.nl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Donner (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (Ontvangen 7 december 2004)
 1. Ja. De resultaten van dit rapport worden in de besluitvorming ten aanzien van het beleid met betrekking tot euthanasie betrokken. De staatssecretaris van VWS stuurt in januari een afzonderlijke brief over dit rapport naar de Tweede Kamer. Het ministerie van Justitie wordt bij het opstellen van deze brief betrokken.
  Het is belangrijk dat verpleegkundigen zich bewust zijn van hun rechtspositie en dat euthanasie op een zorgvuldige wijze wordt uitgevoerd. De KNMG heeft haar leden geïnformeerd over op de rol van verpleegkundigen bijde uitvoering van euthanasie en aangegeven dat de uitvoering daarvan de verantwoordelijkheid is van de arts.
 2. Dit is een heel belangrijk signaal. Het ministerie van VWS neemt contact op met de verpleeg-kundigenorganisaties om een gesprek te voeren over de manier waarop de verpleegkundigen kunnen worden bereikt. Daarnaast besteedt het ministerie van VWS aandacht aan deze problematiek in de jaarlijkse brief aan de koepels van opleidingsinstellingen. De onderzoekers besteden zelf ook aandacht aan deze conclusie in hun rapport. Zijorganiseren op 3 december een dag voor verpleegkundigen. In de brief die de staatssecretaris van VWS in januari aan de Tweede Kamer stuurt, worden ook de resultaten van deze dag betrokken.
 3. Uit het onderzoek kan worden opgemaakt dat verpleegkundigen de arts behulpzaam zijn bij de uitvoerende handeling als blijkt dat de arts onvoldoende kundig is met het omgaan met een infuus. Het inbrengen van een infuus of het toedienen van een injectie met het oog op levens-beëindiging zijn te beschouwen als uitvoeringshandelingen die zijn voorbehouden aan de arts. De verpleegkundige die dergelijke handelingen verricht is in beginsel strafbaar. Uit het onder-zoek blijkt ook dat verpleegkundigen niet goed op de hoogte zijn van hetgeen is toegestaan. Het feit dat de hulp ertoe leidt dat de levensbeëindigende handeling op een technisch juiste manier wordt uitgevoerd, draagt volgens het onderzoek bij aan het bieden van die hulp. Alhoewel dit wellicht begrijpelijk is, is het zorgelijk dat verpleegkundigen zonder daarbij stil te staan, in beginsel strafbare handelingen plegen. Dit noopt tot een betere voorlichting op dit vlak.
 4. 5 en 6 Verpleegkundigen kunnen wel voorbereidende handelingen verrichten. Uitvoeringshande-lin-gen zijn in geval van euthanasie echter niet toegestaan. In geval van twijfel moeten verpleeg-kundigen daarom de ruimte hebben om te weigeren een handeling uit te voeren. Artsen moe-ten deze ruimte bieden en moeten dus bereid zijn om in geval van euthanasie alle handelingen zelf uit te voeren.
  Het is van groot belang dat hierover onder verpleegkundigen meer duidelijk komt te bestaan. Het ministerie van VWS besteedt aandacht aan deze problematiek in een brief aan de ver-schillende koepels van de opleidingsinstellingen van verpleegkundigen. In gesprekken met de verschillende verpleegkundigenorganisaties en op grond van de informatie uit de conferentie, die door de onderzoekers wordt georganiseerd, proberen wij erachter te komen welke maatre-gelen nodig zijn om hulpverleners bekend te maken met de rol en de rechtspositie van ver-pleegkundigen bij euthanasie.
 1. De ondervraagde verpleegkundigen gaven in de meeste gevallen aan dat zijweinig knelpunten ervoeren. Er waren echter ook verpleegkundigen die wel problemen ondervonden. Wij zullen ook hier aandacht aan besteden in de communicatie met de betrokken organisaties.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari