Arie Slob krijgt toezeggingen van minister OCW

donderdag 04 november 2004 21:26

Tijdens de behandeling van de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft minister Maria van der Hoeven toezeggingen gedaan inzake de ambulante begeleiding van leerlingen. Het extra geld voor een geïndiceerde leerling die tot het regulier onderwijs is toegelaten, wordt nu pas na één of anderhalf jaar verstrekt. Daardoor kan de ambulante begeleiding niet adequaat plaatsvinden. Dat levert dus ook weer problemen op voor scholen met rugzakleerlingen. Arie Slob stelde voor om het geld meteen na toelating te verstrekken. De minister heeft nu toegezegd het geld vanaf 1 augustus 2005 een maand na de inschrijving van de geïndiceerde leerling toe te kennen. Dat is erg goed nieuws voor de leerlingen zef, voor de ouders en voor de scholen. 

Fragment uit het debat: 

Arie Slob: Ik dank de beide bewindslieden voor hun beantwoording in eerste termijn. Wat ik het beste nieuws van de begroting vond, was de toezegging van de minister als antwoord op mijn vraag, namelijk dat structureel de beleidslijn wordt afgesproken dat de middelen voor de ambulante begeleiding beschikbaar komen zodra een geïndiceerde leerling tot het reguliere onderwijs is toegelaten. Dat was echt een groot probleem, waar wij tijdelijk maar iets aan gingen doen. Nu gaan wij dat dus echt structureel oplossen. Ik ben ervan overtuigd dat deze toezegging in het onderwijs met open armen zal worden ontvangen. Het scheelt mij het indienen van een motie, die door alle fracties was ondertekend. Dit is echter een veel betere manier om zaken te regelen.

Waar ik minder tevreden over ben, is het verloop van de discussie, die vorige week is begonnen en bij deze begrotingsbehandeling is doorgezet, rond het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid.
Ik ben niet blij met de uitkomst van het debat, dat zeg ik met name tegen de coalitiepartijen. Ik was blij met de 100 mln die dankzij de motie-Verhagen weer op tafel kwamen te liggen. Het vervelende aan de huidige situatie is echter dat dit bedrag niet wordt gebruikt om netjes de planperiode uit te laten lopen die het komende jaar nog doorloopt en om de afspraken te continueren die voor meerdere jaren zijn gemaakt. In plaats daarvan wordt de 100 mln gebruikt om allerlei nieuwe doelen al volgend jaar in te laten gaan. Ik betreur dat ten zeerste. Hier lag echt een mogelijkheid om vertrouwen dat geschaad was, te herstellen. Ik heb goed geluisterd naar de Troonrede, daarin is acht keer opgeroepen om vertrouwen te herstellen. Dit was een gelegenheid om dat te doen. Het geld was er, maar het gebeurt niet. Ik betreur dat zeer. Misschien is er nog een kans, er moet immers nog gestemd worden over moties. Ik wil dan ook de volgende motie indienen.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat om meerdere redenen een bezuiniging op het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) lopende de planperiode zeer ongewenst is;
overwegende dat het verheugend is dat de motie Verhagen c.s. extra geld voor het onderwijsachterstandenbeleid beschikbaar stelt, maar dat vanwege de gedetailleerde nieuwe bestemming van deze gelden de bezuiniging lopende deze GOA-planperiode niet ongedaan wordt gemaakt;
spreekt uit dat de regering voor het jaar 2005 de gelden voor onderwijs- achterstandenbeleid van de motie Verhagen c.s. mag gebruiken om de voorgenomen bezuiniging ongedaan te maken;
en gaat over tot de orde van de dag.
Slob
Hamer
Kraneveldt
Vergeer
Azough
 
De heer Jan de Vries (CDA): Voorzitter. Ik begrijp het niet. De heer Slob zegt blij te zijn met die 100 mln en tegelijkertijd spreekt hij over het beschadigen van vertrouwen. Het gaat ons in deze Kamer toch niet om de vraag welk project, welke ambtenaar of welke leraar hierdoor aan het werk is, het gaat ons toch om het resultaat van het beleid? Het gaat er toch om dat de leerlingen met achterstanden worden geholpen? Dat kan ook langs de weg die deze motie aangeeft. Dat zal zelfs gebeuren met deze motie. Uiteindelijk kunnen dezelfde kinderen die nu in de meerjarenafspraken worden geholpen, dankzij deze 100 mln ook in 2005 worden geholpen.
 
Arie Slob: Voorzitter. Met deze redenering komt de heer De Vries gewoon niet weg. Hij loopt dan nu wel weg, maar hij komt er niet mee weg, ook niet in het veld. Gemeentes en onderwijsinstellingen hebben meerjarige afspraken gemaakt op basis van het landelijke beleidskader dat naar hen toegegaan is en het uitzicht dat zij hadden op financiële middelen. Daar zijn zij mee aan het werk gegaan en daar wordt nu eenzijdig vanuit de rijksoverheid inbreuk op gemaakt. Als het veld het met u eens was en ook tegen u zei: prima dat u gedetailleerd aangeeft met welke doelen het moet en daar willen wij in 2005 wel mee aan de slag, akkoord, dan is er niets aan de hand. Maar dat is niet de situatie. Daarom is mijn punt: continueer nou gewoon die afspraken tot het jaar 2005 voorbij is en ga dan aan de slag met nieuwe doelen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari