Vragen over Positie van christenen in China

vrijdag 19 november 2004 12:22

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de positie van christenen in China. (Ingezonden 22 november 2004)

Met antwoord.

Bron: Reformatorisch Dagblad, Redactie politiek

DEN HAAG - ChristenUnie-kamerlid Huizinga-Heringa en SGP’er Van der Staaij hebben kamervragen gesteld aan minister Bot van Buitenlandse Zaken over de verscherpte controle op christenen in China. 

Woensdag berichtte deze krant dat er in China een serie arrestaties van en invallen bij christenen hebben plaatsgehad in de maanden september en oktober. De Chinese autoriteiten pakten daarbij de huiskerkleider Cai Zhuohua op. Dit alles wijst volgens de Amerikaanse nieuwsdienst Compass Direct op een nieuwe terugval voor de kerken in China. ChristenUnie en SGP vragen minister Bot of de berichten waar zijn en of hij ervan op de hoogte was. Ze wijzen de bewindsman erop dat hij op eerdere vragen heeft geantwoord dat hij de arrestaties van huiskerkleiders zou aanstippen tijdens een vergadering in het kader van de EU-China-mensenrechtendialoog in september. De fracties willen weten waartoe dit heeft geleid. 


Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de positie van christenen in China. (Ingezonden 22 november 2004)

  1. Kent u het bericht «China verscherpt opnieuw controle op christenen» waaruit blijkt dat de controle op christenen in China is verscherpt en dat een huiskerkleider in China is gearresteerd?1
  2. Kent u het bericht van Compass Direct, dat in september en oktober 2004 in China een serie van arrestaties en invallen heeft plaatsgevonden?2 Kunt u deze berichten bevestigen? Zo ja, was u hiervan op de hoogte?
  3. Wat zijn de resultaten van het overleg over deze kwestie tijdens de ronde van de EU-China Mensenrechtendialoog die in september jl. heeft plaatsgevonden?3
  4. Ziet u kans om de berichten over de verscherpte controle op christenen en de arrestatie van een huiskerkleider vóór de komende halfjaarlijkse EU-Mensenrechtendialoog met China onder de aandacht van de Chinese regering te brengen? Wilt u hierover de Kamer informeren?
1 Reformatorisch Dagblad, 17 november jl.
2 www.compassdirect.org, 16 november 2004.
3 Zie uw toezegging terzake in uw beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Haverkamp, Huizinga-Heringa en Van der Staaij, (Aanhangsel Handelingen nr. 2011, vergaderjaar 2003–2004).
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 6 januari 2005)
  1. Ja.
  2. Ja, ik ken dit bericht. Naar het zich laat aanzien, hebben in de afgelopen maanden inderdaad arrestaties plaatsgevonden van christenen en zijn zogenoemde huiskerken door de Chinese autoriteiten gesloten.
  3. Conform mijn toezegging heeft Nederland als EU-voorzitter tijdens de afgelopen dialoog-ron-de zeer uitgebreid stilgestaan bij het gebrek aan godsdienstvrijheid in China. Als delegatielei-der heeft de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur de zorg van de EU uitgesproken over de berichten over toegenomen repressie tegen huiskerken. Daarbij heeft hij namen genoemd van geestelijken die vanwege hun geloof zijn vervolgd, zoals Gong Shenliang. Nederland heeft namens de EU een lijst overhandigd met individuele politieke gevangenen, waaronder ook een aantal vervolgde christenen. Bij de overhandiging van deze lijst heeft Nederland bij-zondere aandacht gevraagd voor enkele geestelijken die enige jaren terug zijn verdwenen. Van Chinese zijde werd tijdens de dialoog aangegeven dat er geen sprake zou zijn van toege-nomen repressie tegen huiskerken. Ik zal mij er niettemin voor inzetten dat de EU er bij China op blijft aandringen repressie tegen huiskerken te stoppen.
  4. Ik heb het voornemen deze kwestie opnieuw onder de aandacht van China te brengen vóór de volgende ronde van de EU-China Mensenrechtendialoog. Ook zal ik ernaar streven dat tijdens die dialoogronde de zorg over christenvervolging opnieuw wordt opgebracht. Ik ben bereid de Kamer hierover alsdan te informeren.
Nader antwoord
Nader antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 31 januari 2005), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 696, vergaderjaar 2004–2005
 
In antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) over de positie van christenen in China (TK, verga-derjaar 2004–2005, nr. 696), heb ik toegezegd de Kamer te zullen informeren over het opbrengen van deze kwestie bij China voorafgaand aan de volgende van de EU-China Mensen-rechtendialoog.
Tijdens de EU-Chinatop op 8 december jl. in Den Haag heeft de minister-president de zorgen van de EU over godsdienstvrijheid in duidelijke bewoordingen bij premier Wen Jiabao aan de orde gesteld.
Tijdens de daarop volgende bilaterale ontmoeting tussen de minister-president en zijn Chinese ambtgenoot, heb ik expliciet de Nederlandse bezorgdheid over het gebrek aan godsdienstvrijheid in China benadrukt. Daarbij heb ik met name gerefereerd aan de repressie van niet-erkende huiskerken, leiders en gelovigen. Premier Wen herinnerde er in zijn antwoord aan dat de Chinese regering zich inzet voor de bescherming van de mensenrechten. Hij benadrukte de omvang van de economische en sociale problematiek in China, waardoor prioriteiten moeten worden gesteld. Voor China lag die prioriteit momenteel bij de zorg de bevolking een bestaansminimum te bezorgen.
Hij merkte op dat China daarnaast werkt aan democratisering en ontwikkeling van de rechtsstaat en dat de bescherming van mensenrechten recentelijk in de grondwet was opgenomen.
Nederland zal zich niettemin blijven inzetten voor betere bescherming van de godsdienst-vrijheid in China. Zo heeft de Nederlandse ambassadeur in Peking namens de EU recent bij China aangedrongen op vrijlating van de prominente predikant Zhang Rongliang, die begin december werd gearresteerd.
De volgende ronde van de EU-China Mensenrechtendialoog zal naar verwachting plaats vinden in Luxemburg op 24 en 25 februari. Ik zal mij ervoor inzetten dat de vervolging van niet-erkende kerken in China daar opnieuw aan de orde zal worden gesteld.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari