Bijdrage debat Wijziging Wet Voortgezet Onderwijs – huisvestingskosten scholen

dinsdag 23 november 2004 11:32

Bron: ongecorrigeerd stenogram

Arie Slob: Voorzitter. Zoals bekend is mijn fractie voorstander van het principe van deregulering en autonomievergroting in het onderwijs. In principe geldt de steun ook voor het wetsvoorstel. Toch hebben wij enige aarzeling. Wij hebben er namelijk moeite mee dat er nu alweer taken worden overgeheveld naar de scholen, terwijl er tegelijkertijd nog vraagtekens te plaatsen zijn bij de middelen die ter beschikking worden gesteld om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren. De minister heeft er vertrouwen in dat scholen en gemeenten waar nodig zullen komen tot lokale afspraken. Wij aarzelen daarover, niet omdat wij denken dat bij een van beide partijen sprake zou zijn van onwil, maar omdat zowel gemeenten als scholen er over de gehele linie genomen veel verantwoordelijkheden bij krijgen. Daarmee gaan bovendien soms grote financiële risico's gepaard. Er zit nog een complicerende factor bij. De heer Van Bochove heeft daarvoor nadrukkelijk aandacht gevraagd, evenals anderen. Het betreft de hele discussie over het achterstallig onderhoud en de wijze waarop dat probleem moet worden opgelost. Door de indiening van het amendement van de heer Van Bochove zal het wetsvoorstel op dat punt al behoorlijk verbeterd worden. Wij zullen dat amendement dus steunen.

Ik gaf al aan dat het probleem zit bij de vraag of er voldoende middelen zijn en of ze op de juiste plaats aanwezig zijn om de taken uit te voeren die ter hand moeten worden genomen. Wij hebben het daarbij steeds over het bedrag van 10 mln dat hiervoor extra uitgetrok-ken wordt. Op zichzelf zijn wij daarmee blij. Wij weten dat ook beide partijen er blij mee zijn. Onduidelijk blijft nog waarom de minister nu voor dat bedrag heeft gekozen. Bovendien is nog onduidelijk welk deel van de 10 mln uiteindelijk daadwerkelijk voor het deel van het groot onderhoud kan worden gebruikt, omdat ook de aanpassingen van het gebouw ten be-hoeve van kleinschalige vormgeving van het onderwijsproces uit dit budget moeten worden betaald. Dat gaat weer af van de hoofdtaak waarover wij het eigenlijk met elkaar zouden moe-ten hebben.

Ik wijs de minister erop dat het extra gecompliceerd wordt doordat ten aanzien van de materieelkosten al sinds een aantal jaar bij wijze van inflatiecorrectie de nullijn wordt gehan-teerd. Dit geldt ook voor de personeelskosten. Hier hebben wij het al over gehad. Dit betekent ieder jaar een cumulatie van ongeveer 3% inflatie. Die moeten de scholen dragen. Ik ken voorbeelden van scholen waarbij dit op een totaal van 300 FTE's zo'n 3 tot 5 FTE's kan sche-len over een aantal jaar. Dit rekensommetje heb ik eerder al eens gemaakt. Dit drukt heel zwaar op scholen. Wij steunen de weg die wordt ingeslagen met dit wetsvoorstel, maar wij moeten volgens mij niet de illusie koesteren dat met dit wetsvoorstel en de toegezegde gelden de onderhoudsproblemen van scholen volledig zijn opgelost. Zoveel is er ook weer niet be-schikbaar voor de uitvoering van het groot onderhoud. Ik verzoek de minister, hierop in haar termijn te reageren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari