Bijdrage debat Begroting 2005 Defensie

donderdag 25 november 2004 11:18

Tineke Huizinga-Heringa: Mijnheer de voorzitter. Nederland moet een betrouwbare partner in NAVO-verband zijn en zijn verantwoordelijkheid nemen in het strategisch concept. In dit licht is de operatie naar een nieuw evenwicht ingezet. Vandaag moet een aantal belangrijke besluiten worden genomen.

Vorig jaar heeft de meerderheid van de Kamer, ook de ChristenUniefractie, vraagte-kens geplaatst bij de aanschaf van kruisvluchtwapens. Ik realiseer mij dat Nederland al lan-ger is betrokken in de vroegste fase van conflicten en in het hoogste geweldspectrum. De kruisvluchtwapens zijn bepaald niet de eerste offensieve en krachtige wapens van ons leger. In dit geheel is de vraag belangrijk of de inzet van deze kruisvluchtwapens past in het strate-gisch concept van de NAVO, waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Ik krijg graag een analyse van de minister hoe hij de systemen vindt aansluiten bij de huidige dreigingen van terroristische en nucleaire aard.

Ik heb moeite met het argument dat de aanschaf op dit moment ook bedoeld is om de investering in de LC-fregatten rendabeler te maken. Zo staat het letterlijk in de studie. Dat is toch de wereld op zijn kop! De kosten van de raketten blijven natuurlijk buitengewoon hoog. Ik verzoek de minister hierop een toelichting te geven. Rechtvaardigt de bijdrage van wapens aan de Nederlandse defensiedoelstellingen deze hoge kosten? Ik vraag dat ook in het licht van de besluiten die vorig jaar zijn genomen, bijvoorbeeld om Apaches te verkopen. De NAVO en de EU hebben grote behoefte aan deze toestellen. Zij zijn van groot belang bij de bescherming van onze manschappen. Is het zinvol dit besluit nog eens te heroverwegen?

De ChristenUnie-fractie is ongelukkig met het besluit geen korvetten aan te schaffen. Zij is daarin zeker niet de enige. De studie laat zien dat een vlootopbouw van 4/4/4 uit opera-tioneel oogpunt de voorkeur verdient. Bovendien biedt deze optie meer ruimte aan onze mari-tieme industrie. Gelet op het behoud aan noodzakelijke kennis en innovatie is dat een belang-rijke overweging. Daarnaast heb ik nog een bijkomend argument. De minister geeft als argu-ment dat verkoop van M-fregatten enigszins vreemd is, omdat deze nog niet aan het einde van hun gebruiksduur zijn. Ik vind dat geen goed argument. Wij hebben immers vorig jaar beslo-ten Apaches te verkopen die nog niet aan het eind van hun gebruiksduur waren. Gemodifi-ceerde Orions zijn ook verkocht en dat nota bene voor een vriendenprijsje.

Als de analyse van de heer Van Baalen juist is, namelijk dat de minister deze argumenten wel deelt, maar dat het puur een financiële kwestie is, verneem ik dat graag van hem. In dat geval zullen wij de motie-Van Baalen zeker steunen.
Wij zijn blij met het recente besluit om het operationeel commando van de Koninklijke Marine te vestigen, in lijn met de motie-Bakker. Het besluit om De Kooy open te houden, doet mij goed. De werkgelegenheid en het economisch vestigingsklimaat van de kwetsbare regio rond Den Helder is daarbij zeer gebaat. Er blijft een punt van discussie. Er is gesproken over de stationering van twaalf NH-90's. Is het niet beter om alle NH-90's op De Kooy te concentreren? Ik heb gehoord dat hiermee geen extra kosten zijn gemoeid. Ik verneem graag een reactie van de minister.
 
Het debat over de vliegbasis Twente liep vorig jaar anders dan het debat over De Kooy. Er werd toen besloten deze basis wel te sluiten. Naar aanleiding van een Kameruit-spraak is inmiddels breed overleg met de bestuurders van Twente gevoerd, om te bezien hoe de sociaal-economische positie van de regio kan worden verbeterd. Overleg alleen is echter niet voldoende; de regering zal ook met daden moeten komen. Een goede mogelijkheid om het sociaal-economisch klimaat te verbeteren, is het laten voortbestaan van de burgerlucht-haven. Hiervoor zijn levensvatbare plannen ontwikkeld.

Deze plannen hebben alleen kans van slagen als ook Defensie een handreiking doet, die verder gaat dan alleen meedenken. In zijn brief schrijft de minister dat Defensie zich verantwoordelijk weet voor een goede afwikkeling van de herbestemming en afstoting van het terrein van de vliegbasis. Is de minister bereid te overwegen de noodzakelijke infrastructuur van de vliegbasis vooralsnog om niet beschikbaar te stellen, om zo de burgerluchtvaart in Twente een goede kans te geven?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari