Vragen over Terugkeerfaciliteiten voor mensen in noodopvang

donderdag 14 oktober 2004 13:48

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingen-zaken en Integratie over terugkeerfaciliteiten voor mensen in de noodopvang. (Ingezonden 15 oktober 2004)

Met antwoord.

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Vreemdelingen-zaken en Integratie over terugkeerfaciliteiten voor mensen in de noodopvang. (Ingezonden 15 oktober 2004)
 1. Heeft het vertrekcentrum te Ter Apel geweigerd een Syrische asielzoeker die wil terugkeren naar zijn land van herkomst in het vertrekcentrum op te nemen en hem te faciliteren bij zijn terugkeer?1 Zo ja, kunt u toelichten waarom deze persoon is geweigerd?
 2. Kan worden aangegeven of en hoe de betrokken persoon is geholpen of nog zal worden geholpen om alsnog zijn vertrek naar zijn land van herkomst te realiseren?2 Kunt u, indien andere hulp (tot dusverre) achterwege is gebleven, de reden daarvan aangeven? Kunt u aangeven op welke termijn deze ondersteuning wel zal worden geboden?
 3. Komt het vaker voor dat asielzoekers die zich voor hulp bij hun vertrek melden worden geweigerd? Zo ja, welke beleidslijn ligt daaraan ten grondslag?
 4. Kunt u de weigering toelichten tegen de achtergrond van het feit dat het vertrekcentrum nog over meer dan genoeg capaciteit zou beschikken?
 5. Kunt u toelichten hoe een en ander zich verhoudt tot de terugkeernota, waarin onder meer staat vermeld dat de terugkeerinspanningen zich vooralsnog zullen concentreren op een elftal landen, waaronder Syrië?3
 6. Kunt u toelichten van welke terugkeerfaciliteiten mensen die thans in de noodopvang verblij-ven gebruik kunnen maken en om welke reden «Ter Apel» al dan niet voor hen open staat?4
 7. Bent u niet bevreesd dat van de gang van zaken in dit dossier een negatieve werking uitgaat jegens de groep mensen die in de noodopvang verblijft, zodat deze groep zich mogelijk nog moeilijker zal laten bewegen tot vrijwillige terugkeer?
1 Nederlands Dagblad, 9 oktober jl.
2 Kennelijk is het eerder noch via het IOM, noch via de Syrische ambassade Brussel gelukt om terugkeer te regelen.
3 Kamerstuk 29 344, nr. 1, blz. 24.
4 Alleen in Friesland al verkeren 310 mensen in de noodopvang.
 
Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). (Ontvangen 3 november 2004)
 1. en 2 Neen, er is mij geen zaak bekend van een (Syrische) vreemdeling die zich bij het vertrekcentrum in Ter Apel heeft gemeld voor verblijf en vervolgens geweigerd is.
 1. Neen, mij zijn geen zaken bekend van asielzoekers van wie verzoeken om hulp bij hun ver-trek worden geweigerd. In het algemeen geldt dat asielzoekers zich niet direct in het vertrek-centrum kunnen melden. Verblijf in het vertrekcentrum is immers voorbehouden aan asiel-zoekers die vallen onder de doelgroep die in aanmerking komt voor (de projectmatige) inten-sieve facilitering van de terugkeer. Het gaat dan om uitgeprocedeerde asielzoekers die hun (eerste) asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 april 2001 (onder de oude Vreemdelingen-wet). Indien de IND oordeelt dat de betrokken vreemdeling onder de doelgroep van het pro-ject valt, wordt deze, in eerste instantie, vanuit de huidige verblijfplaats door de diverse keten-partners intensief en individueel gefaciliteerd teneinde het daadwerkelijke vertrek te effectue-ren.
  Voor personen op wie het terugkeerbeleid van de oude Vreemdelingenwet nog van toepassing is, is de termijn van facilitering maximaal 8 weken. Voor vreemdelingen die onder de Vreemdelingenwet 2000 vallen (omdat zij nog na 1 april 2001 een asielaanvraag hebben ingediend), geldt dat de facilitering moet plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 28 dagen. Indien deze facilitering niet leidt tot het vertrek van de vreemdeling, wordt overgegaan tot het beëindigen van de opvangvoorzieningen. De betrokken asielzoeker wordt, indien uitzetting binnen redelijke termijn mogelijk is – en ook overigens voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000 – in vreemdelingenbewaring genomen in een Huis van Bewaring of Uitzetcentrum. In andere gevallen wordt de vreemdeling in een vertrek-centrum geplaatst waar ook weer voor een gemaximeerde periode verder wordt gewerkt aan het bewerkstelligen van het vertrek uit Nederland. Over de terugkeer van deze specifieke groep en de rol van het vertrekcentrum hierin, heb ik de Tweede Kamer bij brieven van 23 januari 20041 en 6 februari 20042 geïnformeerd. Volledigheidshalve verwijs ik hiernaar.
 2. Gelet op het specifieke doel van het vertrekcentrum, speelt de capaciteitsfactor geen rol bij het beoordelen of en vreemdeling al dan niet in het vertrekcentrum geplaatst wordt. Ik verwijs u in dit verband ook naar mijn antwoord op vraag 3.
 3. Het al dan niet plaatsen van een individuele asielzoeker in het vertrekcentrum is, onder verwijzing naar mijn antwoord op vraag 3, op geen enkele wijze gerelateerd aan de landgerichte strategieën die ik in de Terugkeernota heb aangekondigd.
  Het gaat bij dit laatste immers om structureel terugkeerbeleid, waarbij verzoeken om medewerking aan terug- en overname worden toegesneden op het betreffende land en de buitenlandse betrekkingen van Nederland met dat land.
 4. Zoals gemeld in mijn antwoord op vraag 3, is verblijf in het vertrekcentrum voorbehouden aan asielzoekers die zijn ingestroomd onder de oude Vreemdelingenwet en ten aanzien van wie het niet mogelijk is gebleken de terugkeer binnen de daartoe gestelde termijn te bewerkstelligen vanuit de huidige opvangplaats. Op verzoek van de gemeenten heb ik vervolgens aangegeven dat de intensieve facilitering van de terugkeer ook van toepassing zal zijn op uitgeprocedeerde asielzoekers die hun (eerste) asielaanvraag hebben ingediend onder de oude Vreemdelingenwet en die zich in de (gemeentelijke) noodopvang bevinden, althans voor zover zij zelf aangeven te willen terugkeren. Dat betekent dat deze categorie asielzoekers, in het kader van het project «Terugkeer oude vreemdelingenwet», uiteindelijk ook in aanmerking kan komen voor (tijdelijk) verblijf in het vertrekcentrum.
 5. Neen, onder verwijzing naar mijn antwoord op de vragen 1 en 2, ben ik hiervoor niet bevreesd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari