Verslag Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

woensdag 13 oktober 2004 13:52

Verslag: André Rouvoet
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel. De leden van de ChristenUnie constateren dat het wetsvoorstel de zorgvuldigheid met betrekking tot medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen ten goede komt. Zij voelen de behoefte op een aantal onderdelen nader in te gaan.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie waarderen dat met dit wetsvoorstel onder andere het criterium, op grond waarvan bij algemene maatregel van bestuur vormen van onderzoek kunnen worden aangewezen ter beoordeling van de centrale commissie, wordt verruimd. Gebleken is dat op sommige onderzoeksterreinen de deskundigheid weliswaar niet schaars is, maar aanwijzing voor centrale beoordeling door de commissie wel wenselijk, vanwege de aan het onderzoek verbonden maatschappelijke, ethische of juridische aspecten. Daarmee wordt naar de mening van deze leden een extra waarborg voor zorgvuldigheid geschapen.
 
Dit geldt, zo vinden de leden van de ChristenUnie-fractie, eveneens voor de toevoeging van het artikellid, waardoor de centrale commissie expliciet de bevoegdheid krijgt om aan de leden van de commissies nadere eisen te stellen betreffende opleiding en ervaring die bij de erkenning van de commissies worden gehanteerd.
 
Artikel I onder C
 
De leden van de ChristenUnie-fractie willen met betrekking tot de uitbreiding van de kring van personen die plaatsvervangend toestemming kunnen geven voor meerderjarige wilsonbekwame proefpersonen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, weten hoe deze uitbreiding zich verhoudt tot de Europese regelgeving.
 
In de toelichting op dit artikel wordt gesteld dat de kinderen en de broers en zussen redelij-kerwijs bereikbaar moeten zijn, zodat geen nieuwe belemmeringen worden opgeworpen. De toevoeging redelijkerwijs is naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie over-bodig en schept verwarring. Zonder de bereikbaarheid van de genoemde kring personen mag het onderzoek niet worden uitgevoerd. De onderzoeker zal, zo menen deze leden, daarom in elk van deze gevallen zoveel mogelijk doen om de genoemde kring van personen te bereiken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari