Verslag Wijziging WWB – fin. tegemoetkoming personen met ouderdomspensioen

dinsdag 09 november 2004 14:45

Verslag door Tineke Huizinga

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij constateren dat een wijziging van de WWB noodzakelijk wordt geacht, zodat in 2005 AOW-gerechtigden met een gekort ouderdomspensioen via een verhoging van de bijstandsnorm alsnog de beoogde financiële tegemoetkoming van € 60 bruto per jaar kunnen ontvangen. Deze leden informeren waarom voor deze ingewikkelde constructie is gekozen. Zij vragen of er geen alternatieve vormgeving is overwogen en zo ja, om welke redenen daarvan is afgezien.

Is hierover vooraf overleg gevoerd met de VNG? Weten gemeenten precies welke inwoners een gekorte AOW hebben? Uit het commentaar van de VNG op het voorliggende wetsvoor-stel d.d. 5 november jl. leiden de leden van de ChristenUnie af dat dit niet het geval is. Ligt het niet voor de hand de uitvoering over te laten aan de SVB, die daar wél zicht op heeft?

In de toelichting op het voorstel wordt niet ingegaan op de extra administratieve lasten die het voorstel met zich meebrengt. Kan bij benadering worden aangegeven welke uitvoeringskosten hiermee gepaard gaan? Krijgen gemeenten die geheel of gedeeltelijk vergoed? Zo nee, waarom niet? In de toelichting wordt gemeld dat in overleg met de VNG zal worden bezien hoe de uitvoering op de meest eenvoudige wijze vorm kan krijgen. Heeft dit overleg inmiddels plaatsgevonden? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet en wordt het dan niet erg kort dag voor de gemeenten?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari