Vragen over Alcoholconsumptie onder jongeren

donderdag 16 december 2004 15:28

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over alcoholconsumptie onder jongeren.

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over alcoholconsumptie onder jongeren. (Ingezonden 16december 2004)
 1. Hebt u kennisgenomen van de resultaten van het onderzoek van de European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)?1
 2. Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het onderzoek dat Nederland koploper is als het gaat om de alcoholconsumptie van jongeren van 15 en 16 jaar?
 3. Deelt u de mening van de onderzoekers dat het feit dat, ondanks de hoge mate van alcohol-consumptie, de frequentie van dronkenschap in Nederland zeer laag is, mogelijk verklaard kan worden door een proces van gewenning bij het drinken van alcohol?
 4. Wat vindt u van de uitkomst dat Nederlandse scholieren de risico’s van alcoholgebruik laag in lijken te schatten? Onderschrijft u de conclusie van de onderzoekers dat dit er mogelijk op kan wijzen dat (overmatig) alcoholgebruik door jongeren een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen is?
 5. Welke gevolgen hebben deze bevindingen voor uw beleid met betrekking tot matiging van de alcoholconsumptie, met name als het gaat om het alcoholbeleid dat gericht is op jeugdigen?
1 The ESPAD Report 2003. Alcohol and Other Drug Use among Students in 35 European Countries. Uitgave: The Swedish Council For Information on Alcohol and other Drugs (CAN), Council of Europe, Co-operation Group to Combat DrugAbuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group).
 
Antwoord
Antwoord van minister Hoogervorst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 17 januari 2005)
 1. Ja.
 2. Ik maak mij zorgen over het hoge alcoholgebruik onder jongeren. Daarbij vallen mij twee uitkomsten in het bijzonder op. Binnen Europa drinken Nederlandse jongeren het meest frequent èn, Nederlandse jongeren zijn, op Ierse jongeren na, de grootste binge drinkers.
  Binge drinken kan leiden tot gezondheidsschade door bijvoorbeeld ongelukken of vergifti-ging. Bovendien is dit na het HBSC onderzoek uit 2001, het tweede internationale onderzoek dat aantoont dat Nederlandse scholieren in vergelijking met andere landen veel en vaak drinken.
 3. Ja, dat is mogelijk. Ik vind het verontrustend dat uit objectieve cijfers blijkt dat jongeren veel alcohol drinken terwijl ze tegelijkertijd zelf het idee hebben dat ze er niet dronken van worden. Dit wijst erop dat jongeren de effecten van alcoholgebruik onderschatten, of dat zij zoveel drinken dat er sprake is van lichamelijke gewenning.
 4. De uitkomst dat de scholieren de risico’s van alcoholgebruik laag in lijken te schatten zijn samen met de cijfers over het alcoholgebruik voldoende reden om vergaande maatregelen voor te stellen om het alcoholgebruik onder jongeren in te perken. De cijfers overziend lijkt het er inderdaad op dat (overmatig) alcoholgebruik een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen is geworden.
  Dit bleek ook afgelopen jaar uit de resultaten van het Trimbos Peilstationsonderzoek dat liet zien dat jongeren vaak al op heel jonge leeftijd van hun ouders thuis alcohol mogen drinken.
 5. Deze bevindingen onderstrepen nogmaals de noodzaak van maatregelen om het alcoholmis-bruik van jongeren te beperken. Zoals ik eerder op vragen van het lid Kant heb geantwoord (Aanhangsel Handelingen nr. 2287, vergaderjaar 2003–2004) bereid ik momenteel een beleidsbrief over dit onderwerp voor.
  Het feit dat alcoholmisbruik onder jongeren op grote schaal voorkomt en «normaal» is ge-worden, krijgt in deze brief een centrale plaats. Alcohol is geen «gewoon goedje», maar een potentieel schadelijke en verslavende stof. Er is een combinatie van maatregelen nodig die ef-fect hebben op het drinkgedrag van jongeren zoals: reclamebeperkende maatregelen, voor-lichting aan ouders, intensieve handhaving van de wettelijke leeftijdsgrenzen en een gericht prijsbeleid.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari