Algemeen Overleg Aanpak splitsing energiebedrijven

08-12-2004 16:18 08-12-2004 16:18

De heer Slob (ChristenUnie) vindt het wat voorbarig dat de minister al overleg heeft gevoerd met enkele energiewoordvoerders van verschillende Tweede-Kamerfracties. Het-zelfde vindt hij van de conclusie dat er politieke steun is voor de splitsing van energiebedrij-ven. Wel waardeert hij de daadkracht van de minister.
 
De voorstellen in de brief van 11 oktober vindt hij nog wat onrijp, en zij bevat een aantal niet-onderbouwde aannames. De minister is ervan overtuigd dat het belang van de af-nemer wordt gediend met splitsing van de energiebedrijven. Kan dit worden onderbouwd? Hetzelfde geldt voor de opmerking van de minister dat de belangen van een vrije netwerk-toe-gang en een hoge netwerkkwaliteit op gespannen voet zouden staan met de commerciële be-langen van de geïntegreerde energiebedrijven. Welk gelijk speelveld wil de minister creëren: tussen de oude bedrijven en de nieuwkomers, of tussen de Nederlandse en de buitenlandse energieconcerns?
 
Een van de belangrijkste doelen van de minister is onder andere het voorkomen van kruissubsidies en oneigenlijke concurrentievoordelen via kruisfinanciering. Maar wordt een deel van de genoemde doelen niet al gerealiseerd door de invoering van de implementatie- en interventiewet per 1 juli 2004? Is het niet verstandiger om deze wet te laten uitkristalliseren?
Een van de doelstellingen van het industriebeleid is volgens de heer Slob versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Bij de Nederlandse energiebedrijven lijkt de minister een andere koers in te slaan: hij laat de vrijemarktpolitiek prevaleren boven industriepolitiek. Hoe verhoudt de inhoud van de Industriebrief zich tot de visie van de minister op de energiemarkt? Hoe moet dit onderwerp vanuit Europees perspectief worden bezien? Uit de tweede Europese richtlijn vloeit niet automatisch splitsing voort. De meeste EU-landen hebben al moeite om deze richtlijn te implementeren. Waarom wordt voor de Europese troepen uit gemarcheerd?
 
De heer Slob vraagt nadere informatie over de juridische haken en ogen die aan een splitsing zijn verbonden. Verder is hij benieuwd naar de reactie van de minister op de door de energiesector verwachte prijsstijging.
De heer Slob vindt een goede en betaalbare energievoorziening een onderwerp waarbij de overheid een grote verantwoordelijkheid draagt. Daarom moet het netwerk in overheids-handen blijven. Wel kan hij zich voorstellen dat energiebedrijven die willen privatiseren, het distributienet achterlaten bij de huidige aandeelhouders, en dat energiebedrijven die dat niet willen, niet hoeven te splitsen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari