Algemeen Overleg Bezuinigingen stads- en streekvervoer

donderdag 27 november 2003 10:29

De heer Slob (ChristenUnie) vindt de bezuiniging op het stads- en streekvervoer dis-proportioneel en in feite onacceptabel. De lijst die Milieudefensie heeft opgesteld van bedreigde buslijnen maakt duidelijk dat in de meeste provincies een teruggang in het stads- en streekvervoer dreigt of al is gerealiseerd. In de brief van 31 oktober geeft de minister aan dat het stads- en streekvervoer sinds 1998 tot de verantwoordelijkheid van de decentrale overhe-den behoort en dat het dus niet voor de hand ligt, het exploitatietekort van het openbaar ver-voer met rijksbijdragen te dekken. Dat is wel een heel makkelijke manier om verantwoorde-lijkheden te ontlopen. NEA schetst volgens de minister een te somber beeld, maar de concrete plannen van de provincies stemmen niet tot vrolijkheid. Hoe beoordeelt zij de opstelling van de decentrale overheden en de vervoerders?
 
De mogelijkheden tot netwerkoptimalisatie in het CVV lijken op papier prachtig, maar deze variant biedt in de praktijk voor woon-werkverkeer of scholieren geen oplossing. Kan dit worden opgevangen door in de wet een «regulier» CVV te creëren? De financiële problemen mogen niet op het bordje van de gemeenten worden gelegd. Zij dragen bij aan het CVV en voelen deze last extra als provincies een plafond aan de CVV-bijdrage verbinden. Bij een toenemend gebruik van het CVV zullen de kosten stijgen.
 
De kans dat het systeem aan zijn eigen succes ten onder gaat, wordt dan steeds groter. De verdeelsystematiek die in 2005 van kracht wordt, nodigt ook niet uit tot investeren in CVV omdat het budget wordt bevroren. De kosten kunnen ook niet op de reiziger worden afgewenteld; NEA geeft immers aan dat een verhoging van de tarieven tot een reizigersverlies leidt. Wanneer wil de minister met de decentrale overheden overleggen over de tariefruimte tot aan de invoering van de chipkaart? De kosten-batenanalyse van de chipkaart laat zien dat alle partijen baat hebben bij de invoering van de kaart, behalve de actor centrale diensten. Kan de minister aangeven wat de bottleneck op dit punt is? Zijn er ook vervoerders voor wie er geen duidelijk financieel voordeel is? Kent de minister de brief van de Verenigde reizigersorganisaties over de samen-werking tussen de betrokken partijen en herkent zij het beeld dat daarin wordt geschetst? Een eigen bijdrage van 2,50 euro vindt de heer Slob acceptabel. Hij begrijpt uit de brief van de minister dat de vervoerder uiteindelijk de prijs van de chipkaart bepaalt. Is de eigen bijdrage van 2,50 euro dan een maximum?
 
Een belangrijk voordeel van de nieuwe verdeelsystematiek is de verkleining van de onzekerheid voor de decentrale overheden over de budgetten. De Rvf vindt de beleidsmatige onderbouwing van het nieuwe model echter erg zwak. Door de verdeling van het ontschotte OV-budget in een basis- en uitbreidingsbudget kan het voorkomen dat sommige regio’s niet voor het uitbreidingbudget in aanmerking komen. Wil de minister daar nog een voorziening voor treffen? Is overigens al bekend welk jaar het ijkjaar voor het basisbudget wordt?
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari