Vragen over Seksschool in BNN-programma Neuken doe je zo

08-04-2003 23:13 08-04-2003 23:13

Vragen van de leden Rouvoet en Slob (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dhr. Van Leeuwen, over het programma «Neuken doe je zo» en schoolverlaters.

Met antwoord.

Vragen van de leden Rouvoet en Slob (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dhr. Van Leeuwen, over het programma «Neuken doe je zo» en schoolverlaters.(Ingezonden 10 april 2003)
 1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van het BNN-programma «Neuken doe je zo» van 31 maart 2003?
 2. Hoe oordeelt u over het feit dat in deze uitzending schoolverlaters werd gewezen op het bestaan van een «seksschool» waar mensen een opleiding kunnen volgen tot escort en prostituee?
 3. Bent u van mening dat dit onderdeel van het programma, zeker gelet op de gebezigde bewoordingen, een overtreding betekent van artikel 250a, eerste lid, onder 3 Sr, waarin strafbaar is gesteld degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt, terwijl die ander minderjarig is?
 4. Bent u van mening dat, gelet op doel en strekking van de Mediarichtlijn «Televisie zonder grenzen» (bescherming van jeugdigen en minderjarigen) het ontoelaatbaar moet worden geacht dat een publieke omroep dit soort programma-onderdelen uitzendt?
 5. Wilt u uiteenzetten wat uw reactie zal zijn in de richting van de verantwoordelijke programmamakers en zendgemachtigde, als één of beide van de voorgaande twee vragen bevestigend dient te worden beantwoord?
Antwoord van minister Donner (Justitie), mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (Ontvangen 26 mei 2003), zie ook Aanhangsel Handelingen nr. 1206, vergaderjaar 2002–2003
 1. Ja, naar aanleiding van uw vraag heb ik mij laten inlichten over de desbetreffende uitzending.
 2. Ik vind het niet gepast om in een programma-onderdeel, dat gericht is op (onder andere) minderjarigen en dat aangeeft tot doel te hebben seksuele voorlichting aan deze doelgroep te geven, de prostitutie te promoten als mogelijke beroepskeuze. Ik wil benadrukken dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om bij de opheffing van het algemeen bordeelverbod prostitutie als passende arbeidaan te merken.
  In de desbetreffende uitzending is prostitutie ten onrechte gepresenteerd als (uitsluitend) seksuologisch onderwerp. Bovendien werd door de aanwezige exploitante misleidende informatie verstrekt omtrent mogelijke verdiensten in de prostitutie, waardoor het werken in de prostitutie te rooskleurig is voorgesteld. Wanneer een thema als prostitutie aan de orde wordt gesteld, mag van een televisieuitzending die pretendeert voorlichting te geven, worden verwacht dat juiste en evenwichtige informatie wordt gegeven. Juist met een doelgroep als de onderhavige is het de verantwoordelijkheid van de programmamakers om zowel realistische informatie over eventuele verdiensten, als op zijn minst ook informatie over andere, wellicht minder aantrekkelijke, aspecten van het vak en over de mogelijke risico’s van het werken in de prostitutie te geven.
 3. Nee. De desbetreffende uitzending is (op mijn verzoek) door het openbaar ministerie getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat er geen sprake kan zijn van strafbaarheid op grond van artikel 250a, eerste lid onder 3 Wetboek van Strafrecht. Niet gesteld kan worden dat door dit onderdeel van de uitzending is getracht een minderjarige te brengen tot prostitutie. De uitzending is eerder voorlichtend van aard geweest dan wervend.
 4. De Europese richtlijn «Televisie zonder grenzen» is onder meer geïmplementeerd door middel van de artikelen 52d en 53 van de Mediawet. Artikel 52d maakt een onderscheid tussen programma’s die ernstige schadekunnen toebrengen aan personen jonger dan 16 jaar en programma’s die schade kunnen toebrengen aan voornoemde categorie.
  De eerste categorie is expliciet verboden. Het toezicht hierop berust bij het Commissariaat voor de Media. In zijn toezichtsbeleid hanteert het Commissariaat het uitgangspunt dat sprake is van «ernstige schade» bij overtreding van een strafrechtelijke bepaling (bijvoorbeeld ontuchtige handelingen) of bij bepaalde vormen van extreme porno samengaand met hard geweld. Het Commissariaat heeft desgevraagd laten weten dat hiervan geen sprake is in het onderhavige geval.
  De tweede categorie is toegestaan indien het programma wordt uitgezonden door een instel-ling die is aangesloten bij de zelfreguleringsorganisatie NICAM en de uitzending geschiedt in overeenstemming met de daarvoor geldende regels: het programma mag pas na 22:00 uur worden uitgezonden en moet voorzien zijn van de toepasselijke Kijkwijzersymbolen. Bij uitzending van onderhavig programma zijn deze regels in acht genomen.
 5. Nu geen van beide voorgaande vragen bevestigend kan worden beantwoord zie ik geen aanleiding tot het geven van een reactie in de richting van de verantwoordelijke programmamakers en zendgemachtigde.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari