Schriftelijke vragen Esmé Wiegman over effectiviteitsstudie van time-outvoorziening het Passion

woensdag 30 maart 2011 14:00

Schriftelijke vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink(ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en aan de minister van Veiligheid en Justitie over de effectiviteitsstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo.

1. Heeft u kennisgenomen van het rapport: ‘Van grote betekenis! Effectiviteitsstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo’?[1]Wat is uw reactie op de conclusies van het rapport?

2. Bent u met mij van mening dat deze time-out voorziening mede effectief is door haar specifieke karakter en ligging?

 

3. Hoe verklaart u dat instellingen die buiten gemeentegrenzen om WMO-activiteiten faciliteren en een landelijke instroom hebben, zoals Het Passion moeilijk decentraal gefinancierd kunnen worden?

 

3. Hoe gaat u gemeenten stimuleren en faciliteren om WMO gelden te bundelen om over gemeentegrenzen heen time-out voorzieningen mogelijk te maken?

 

4. Bent u bereid om voor de behandeling van de voorjaarsnota inzichtelijk te maken wat op landelijk niveau het effect is van investeringen in maatschappelijke opvang in samenhang met kosten en baten van zorgverlening, politie, justitie en verzekeringen, gezien de resultaten van het onderzoek naar de business case van de gemeente Rotterdam? [2]

 

5. Bent u met mij van mening dat voor de groep dak- en thuislozen een indicatie met terugwerkende kracht wel declarabel zou moeten zijn, op een time-out voorziening voor dag- en thuislozen komen namelijk veel niet-geindiceerde zorgmijders? Zo ja, hoe wilt u dit organiseren?

 

6. Is het mogelijk om binnen de financiering van zorgzwaartepakketen een ontheffing van kracht te laten zijn voor time-outvoorzieningen zodat zij ‘verblijf’, ondanks de formeel te korte duur, toch vanuit een zorgzwaartepakket kunnen financieren, zodat de kleinschaligheid van deze voorzieningen met de daaraan gekoppelde effectiviteit geborgd kan blijven? Zo ja, hoe wilt u dit mogelijk maken? Zo nee, waarom is dit niet mogelijk?

 

 


[1]Van grote betekenis, effeciviteitsstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo, centrum voor samenlevingsvraagstukken : http://www.hetpassion.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=55:onderzoek-qvan-grote-betekenisq&catid=33:publicaties&Itemid=79

[2] Oog voor kwetsbare burgers, BMC: http://www.bmc.nl/files/uploads/09M354%20prf%204%20Special%20MO%2021x23.pdf

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari