Bijdrage Esmé Wiegman inbreng wijziging van de embryowet

03-03-2011 14:30 03-03-2011 14:30

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het voorliggende wijzigingsvoorstel. Deze leden constateren dat met dit wijzigingsvoorstel gevolg wordt gegeven aan enkele aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek over de Embryowet uit 2006. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt de wet op vier punten aan te passen waarbij genoemde leden deze punten achtereenvolgens zullen behandelen. 

 

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen in de memorie van toelichting dat de verplichting voor instellingen het protocol en wijzigingen daarvan ter kennis te brengen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) vervalt. Genoemde leden brengen naar voren dat bij de Trendanalyse biotechnologie, welke wordt uitgebracht door de Commissie Genetische Modificatie, de Commissie Biotechnologie bij Dieren en de Gezondheidsraad, aandacht geschonken moet worden aan de protocollen en wijzigingen daarvan. Deze leden vragen hoe vaak zij een signalement op het terrein van humane geslachtscellen en embryo’s van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) kunnen ontvangen. 

 

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of zij, door de overheveling van de signaleringstaak van de CCMO naar het CEG, ook jaarlijks een rapportage kunnen verwachten. Voorts vragen deze leden vragen of, gezien het vergroten van de taakstelling voor de CEG, de beschikbare financiële middelen voor het CEG zullen toenemen. 

 

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn geen voorstander van in vitro fertilisation (IVF), maar gezien de realiteit en het bestaan van de huidige wetgeving vinden deze leden een wijziging van artikel 2 wel nodig. Door het toevoegen van het derde lid wordt een extra vereiste binnen het protocol opgenomen. Het instellingsprotocol moet regels bevatten over de wijze waarop betrokkenen worden ondersteund bij het nemen van een beslissing over donatie van geslachtscellen. Deze leden zien graag dat de mate en kwaliteit van deze ondersteuning ook worden meegenomen in het volgende evaluatierapport van de Embryowet. Voorts vragen genoemde leden of de gynaecoloog ook medisch ethische voorlichting zal geven wanneer zij de individuele beoordelingstaak van een METC overneemt. Een METC houdt de beoordeling bij geslachtscellen die ter beschikking worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, dit zal veelal voorkomen in een IVF-traject. Deze leden vragen de regering hoe vaak bij de beoordeling van het ter beschikking stellen van geslachtscellen voor wetenschappelijk onderzoek wordt meegenomen dat volwassen stamcel-onderzoek een alternatief kan bieden voor embryonaal stamcelonderzoek.  De leden van de

 

ChristenUnie-fractie houden graag vast aan de eis die is neergelegd in artikel 20 op grond waarvan wetenschappelijk onderzoek slechts is toegestaan indien het kan bijdragen aan de diagnostiek, de voorkoming of behandeling van ernstige aandoening bij de desbetreffende foetus. Wel zien deze leden de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor onderzoek dat niet aan de foetus ten goede kan komen, maar wat geen risico voor de vrouw en de foetus met zich meebrengt. Deze leden hebben vragen bij het maken van een uitzondering voor onderzoeken die wel een risico voor de vrouw en foetus met zich kan meebrengen. Deze leden vragen de regering welke risico’s voor de vrouw en foetus bekend zijn. In de memorie van toelichting staat dat met de beperking van wetenschappelijk onderzoek, dat de foetus zelf niet ten goede kan komen tot risicoloos onderzoek, dat de wetgeving weinig toekomstbestendig zou zijn en dat verdere ontwikkeling van prenatale diagnostiek worden belemmerd. Genoemde leden zouden hierop een uitgebreide toelichting willen hebben. Welke medische ontwikkelingen worden belemmerd? Wat zijn de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen voor alternatief onderzoek, welke niet met foetussen in de baarmoeder wordt uitgevoerd, naar prenatale diagnostiek? Bieden deze ontwikkelingen een oplossing voor gevreesde belemmeringen? Deze leden zijn het eens met de opmerkingen van de Raad van State deze genoemde wijziging overtuigend te motiveren.

 

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari