Bijdrage Arie Slob inbreng invoeringswet geluidproductieplafonds

woensdag 06 april 2011 14:00

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij hebben hierover de volgende vragen.

 

De uitgangspunten van de saneringsoperatie zijn zo gekozen dat de sanering binnen het budget kan worden uitgevoerd. Recent is echter bekend geworden dat een aantal parameters tegenvallen zoals de geluidbeperking van wegdekken als gevolg van veroudering. Dit zou voornamelijk spelen bij geluidsbeperkende wegdekken zoals ZOAB (zie ook rapport Planbureau voor de Leefomgeving). Genoemde leden vragen een kwantificering van de aanpassing van uitgangspunten van het wetsvoorstel die nodig is om hetzelfde resultaat qua geluid te behalen en hoeveel extra budget hiervoor nodig is.

 

Genoemde leden vragen of het klopt dat het reken en meetvoorschrift zal worden geactualiseerd door onder meer het verhogen van de emissie van lichte motorvoertuigen en introductie van een verouderingsterm voor wegdekken. Zij vragen om een toelichting op de voorgestelde wijzigingen en of deze actualisatie tegelijk met de invoering van het wetsvoorstel Swung-1 plaatsvindt. Wat zijn de gevolgen voor de geluidproductieplafonds en welke consequenties heeft dit uitgedrukt in kosten, gezondheid, maar ook voor de gemeentelijke ruimtelijke opgaven? Worden de geluidproductieplafonds effectief hoger? Ontstaan hierdoor nieuwe 'saneringssituaties / gevallen die onder de NOMO regeling vallen', en worden de mogelijkheden voor gemeenten hierdoor voor ruimtelijke ontwikkelingen direct en/of indirect minder? Direct in relatie tot de beschikbare geluidruimte van gemeente en indirect in relatie tot het kunnen toepassen van doelmatige maatregelen?

 

Het addendum van het Planbureau voor de leefomgeving geeft aan dat de extra kostencomponent voor rijkswegen in Swung-1 1,2 miljard euro is uitgaande van een effect van gemiddeld + 2 dB. Deze leden vragen of het effect inderdaad + 2 dB is of dat dit nog hoger is omdat er ook wordt gesproken over + 4 dB?

 

Klopt het, zo vragen deze leden, dat vanwege de budgettaire kaderstelling (zowel Swung-1 als de nota mobiliteit) de enige mogelijkheid is om het doelmatigheidscriterium aan te passen? En zo ja is de regering dat voornemens te doen? Zo nee, welke mogelijkheden ziet de regering dan? Verder vragen deze leden of de nieuwe Europese bandennorm die vanaf 2016 gaat gelden alvast mee wordt genomen om de gevolgen van de aanpassing van het reken- en meetvoorschrift te beperken? Dit heeft volgens deze leden zowel effect om het budgettaire tekort voor de rijksoverheid te reduceren als een bijdrage te leveren om de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van lagere overheden, ontwikkelaars en particulieren niet onnodig te beperken.

 

Genoemde leden vragen tevens hoe deze nieuwe ontwikkelingen zich verhouden tot Swung-2 en wat de effecten zijn bij niet-rijkswegen. Werken deze aanpassingen daar ook door?

 

Tweelaags ZOAB

Het is van belang dat in redelijkheid mogelijke maatregelen worden getroffen om het verkeerslawaai te beperken. Nu ZOAB een tegenvallende geluidsreductie geeft is toepassing van tweelaags ZOAB of tweelaags ZOAB-fijn volgens genoemde leden een interessante geluidsmaatregel. Deze leden geven in overweging om naast de aanpassing van de emissies in het reken- en meetvoorschrift aan de tegenvallende geluidreductie, juist tweelaangs ZOAB of tweelaags ZOAB-fijn als uitgangspunt te hanteren bij de vaststelling van de  geluidproductieplafonds. Dit zou kunnen door de akoestische basiskwaliteit zoals omschreven in Swung-1 te wijzigen van Zoab in tweelaags ZOAB. Genoemde leden hebben daarom behoefte aan preciezere informatie over de ontwikkelingen in relatie tot stil asfalt en de implementatie daarvan in het Reken- en Meetvoorschrift.

 

Hoeveel dB geluidsreductie geeft ZOAB vlak na de aanleg en gemiddeld over de levensduur en hoe is dit bij tweelaags ZOAB en tweelaags ZOAB-fijn? Als uitgegaan wordt van een fysieke levensduur van tien á twaalf jaar, wat is dan het verschil in gemiddelde geluidsreductie tussen tweelaags ZOAB, tweelaags ZOAB-fijn en ZOAB? Ook vragen deze leden naar het verschil in kosten voor de aanleg van ZOAB versus tweelaags ZOAB. Genoemde leden merken in dit kader op dat tweelaags ZOAB ook in één keer kan worden gelegd met een nieuwe in Duitsland ontwikkelde asfalteermachine, waardoor de aanlegkosten worden gereduceerd.

 

Deze leden vragen hoe deze meerkosten zich verhouden per strekkende meter weg in vergelijking tot de kosten van een scherm met eenzelfde geluidreductie.

 

Handhaving

Genoemde leden constateren dat met de vorming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de bevoegdheden van de wet geluidproductieplafonds in handen van één minister komen. Deze leden vragen of er voor dit wetsvoorstel niet een andere oplossing mogelijk is omdat nu de slager toch zijn eigen vlees keurt zowel bij de procedure voor verhoging als verlaging van geluidproductieplafonds als bij de handhaving. De ervaringen uit het verleden, zoals de handhaving van de geluidwaarden rondom Schiphol, geven aan dat dit niet automatisch goed gaat. Om nu belangenverstrengeling en ‘tweepettenproblemen’ te voorkomen geven deze leden in overweging om een onafhankelijke instantie te belasten met de handhaving. Wellicht kunnen de op te richten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) hierin een rol vervullen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari