Bijdrage Arie Slob plenair wijziging wet personenvervoer 2000 ter bevordering kwaliteit taxivervoer

13-04-2011 14:00 13-04-2011 14:00

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Ik had een aantal weken geleden het genoegen om in de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, in een taxi te zitten. Er was geen taxameter. Ik wilde een gordel omdoen. Die was er niet. De chauffeur had bovendien een weinig orthodoxe rijstijl en er was wat gedoe bij het afrekenen. Dan ben je blij met de taxi's in Nederland.

                Toch hebben mijn collega's er terecht op gewezen dat er ook in ons land in de afgelopen jaren veel kritiek is geweest op de kwaliteit van de taximarkt. Ik meen dat die kritiek terecht was. Uiteraard moet je altijd oppassen dat je niet alles op een hoop gooit. Juist de chauffeurs die zich slecht gedragen, schaden het imago van de taximarkt. Het lijkt mij van belang dat wij met elkaar bezien hoe wij de situatie kunnen verbeteren. Het moet beter. Met name de situatie in Amsterdam, inclusief het dodelijke incident daar, is uiteraard een heel vervelende situatie geweest. Mevrouw Van Gent noemde de situatie daar ook al. Ik ben daar ook persoonlijk een keer mee geconfronteerd. Dat was een surrealistische ervaring. Ik werd in Amsterdam geweigerd door een taxichauffeur. Toch was ik netjes gekleed en wilde ik een fatsoenlijke rit maken. De chauffeur wilde me niet meenemen. Binnen de kortste keren was er ruzie tussen de taxichauffeurs. De ander zei: jij bent aan de beurt. Plotseling verkeerde ik zelf midden in zo'n situatie. Je hoopt dat in ieder geval toeristen zo'n situatie niet meemaken. Zij kunnen immers ook nog eens niet volgen waar de discussie precies over gaat.

                Ook in deze taxibranche moet het woord Reiziger met een hoofdletter worden geschreven. Het kaf moet van het koren worden gescheiden. Het corrigerend vermogen binnen de taxibranche moet worden versterkt. In dat opzicht zijn wij blij met het wetsvoorstel dat nu voorligt. Wij steunen dat. Het biedt gemeenten kansen en instrumenten om de kwaliteit van de taximarkt binnen de gemeentegrenzen te bevorderen. Ze kunnen bijvoorbeeld kwaliteitseisen stellen. Wij zijn ook blij met de mogelijkheid tot verplichting van groepsvorming. Het zal uiteraard moeten blijken hoe dit in de praktijk zal werken. Dat moet goed worden gevolgd. Mijn fractie ziet echter op dat vlak mogelijkheden. Ik sluit mij wel aan bij de vraag van de heer Verhoeven over de handhaving. In dit opzicht heeft dit wetvoorstel echter de steun van mijn fractie. Dat kan ik in de eerste termijn al aan de minister doorgeven.

                Ik vraag wel aandacht voor de hele discussie over de tarieven. Die discussie zal verder moeten worden gevoerd. Ook daarover heeft mevrouw Van Gent al iets gezegd. Er wordt gesproken over een dubbel tariefsysteem. Dus niet alleen de factor afstand moet meewegen, maar er moet ook ruimte worden gelaten voor de factor tijd. Ik begrijp overigens de wens van de taxibranche om dit te bezien. Er wordt over gesproken. Wat is hierbij de stand van zaken?

                Ik wijs nogmaals op een indringende wens van de fractie van de ChristenUnie. Wij vinden dat eigenlijk iedere taxipassagier recht heeft op een bonnetje waarop de ritgegevens staan. Zo kan de reiziger de ritprijs verifiëren. Er komt een ministeriële regeling rond de boordcomputer. In november heeft de minister gezegd dat die medio 2011 klaar zou zijn. Wat is de stand van zaken op dat punt?

                Wij hebben het over service verlenen aan de klant. Er wordt in dat verband ook gediscussieerd over de wijze van betalen. Ook binnen de taxibranche vindt men het een heel aantrekkelijk perspectief als in de toekomst de mogelijkheid wordt gecreëerd om de taxirit met de ov-chipkaart af te rekenen. Ik realiseer mij heel erg goed dat de discussie daarover nog loopt. Wij vinden het echter wel verstandig om het wetsvoorstel dat nu voorligt te gebruiken om alvast de wettelijke mogelijkheid daarvoor te creëren, zonder dat die al verder wordt ingevuld. Die invulling zal wat ons betreft door middel van een ministeriële regeling moeten plaatsvinden als er te zijner tijd van deze mogelijkheid gebruik zou worden gemaakt. Er ligt een kans nu het wetsvoorstel voorligt en door het parlement in behandeling is genomen. Nu kunnen wij dit in de wet vastleggen. Daarom heb ik een amendement voorbereid. Dat is op stuk nr. 8 aan de Kamer voorgelegd. Voor alle duidelijkheid zeg ik erbij dat het ons er niet om gaat om de discussie over deze mogelijkheid te voeren. Dat zal allemaal nog wel zijn vervolg gaan krijgen. Wij willen wel alvast een wettelijke ruimte bieden. Mocht er te zijner tijd gebruik van worden gemaakt -- wat mijn fractie wenst -- dan is dat mogelijk. Dan hoeft daarvoor niet een apart wetstraject te worden opgestart. Zo zijn we praktisch bezig. Daarom heb ik dit amendement ingediend.

 

De heer Aptroot (VVD): Toen ik daarnet het amendement van de heer Slob zag komen, schrok ik erg. Na het amendement nog een keer gelezen te hebben en de toelichting gehoord te hebben, begrijp ik dat de heer Slob alleen wil dat de minister een regeling kan treffen. Klopt dat? Ik ga ervan uit dat ook de heer Slob vindt dat wij niet een ov-chipkaartpaal voor inchecken en uitchecken in elke taxi moeten krijgen; dat werkt natuurlijk niet. Daarnaast moeten wij de taxibranche niet met extra kosten opzadelen. Wat zou het voordeel zijn van het gebruik van de ov-chipkaart -- dit geldt zeker voor buitenlanders -- als straks wellicht met mobiele apparatuur geregeld wordt dat je ook kunt pinnen in de taxi? Ik wil van de heer Slob weten of het niet kostenverhogend werkt als wij weer allerlei dingen extra willen.

 

De heer Slob (ChristenUnie): Dat is niet de bedoeling, dus de schrik van de heer Aptroot is niet nodig. Het gaat er meer om dat wij ruimte bieden voor een verruiming van de betaalmogelijkheden, ook wettelijk. Ik heb zelf gesproken met vertegenwoordigers van de taxibranche. Men ziet dit als een kans om extra klanten te trekken, omdat het drempelverlagend kan werken. Daarnaast kan er cash betaald worden of op andere manieren. Dit is gewoon een extra mogelijkheid. Bovendien gaan de technische ontwikkelingen op dit moment door, dus ik sluit niet uit dat dit de komende tijd standaard in taxi's aanwezig is. Voor alle duidelijkheid: het gaat mij niet om de discussie hierover, hoe interessant die ook is, maar om het volgende. Er ligt nu een wetsvoorstel. Laten wij deze wettelijke mogelijkheid erin zetten, dan kan het later indien nodig bij ministeriële regeling worden geregeld en hoeven wij niet opnieuw een wetstraject in te gaan. Nu ligt het wetsvoorstel aan ons voor, niet meer en niet minder.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari