Bijdrage Esmé Wiegman VAO DBC's/DOT's

14-04-2011 15:00 14-04-2011 15:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Het was een algemeen overleg van acht uur. Een paar inleidende woorden en het noemen van de reden dat ik hier met moties sta, lijken mij wel gepast.

            De reden waarom ik hier sta, is de volgende. De regering kiest voor een systeem van uitbreiding van vrije tarieven gecombineerd met het verder dichttimmeren van kostenstijgingen door een macrobeheersingsinstrument. Dat is een bijzondere combinatie, over hybride en "stuck in the middle" gesproken. Volgens de fractie van de ChristenUnie is het volstrekt onrealistisch om te denken dat de stijging van het Budgettair Kader Zorg beperkt blijft tot 2,5%. Wij kunnen blijven discussiëren over de vraag wie verantwoordelijk is voor het volume -- daar hebben aanbieders en verzekeraars invloed op -- maar de vergrijzing en de toename van de zorgvraag naar wat medisch beschikbaar komt, moeten hoe dat ook worden verdisconteerd.

            Als het niet mag raken aan het pakket en de eigen bijdrage en wij willen een beheerste premieontwikkeling, vraag ik mij af waar de rekening te zijner tijd heengaat. De zorgvraag, de geneesmiddelenindustrie en de veiligheidseisen worden echt niet anders als wij het systeem veranderen. De fractie van de ChristenUnie is voorstander van de afschaffing van het ziekenhuisbudget en het vervangen daarvan door integrale prestatiebekostiging. Verdere invoering van vrije prijsvorming is echter alleen mogelijk na een zorgvuldige evaluatie van voorgaande stappen op basis van kwaliteit en toegankelijkheid.

            Juist over de zorgvuldigheid en de kwaliteitsbasis hebben wij zorgen, net als over de betaalbaarheid van de zorg die er uiteindelijk mee is gemoeid. Daarom dien ik enkele moties in.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de regering voornemens is om per 2012 complexe en ingrijpende wijzigingen in de werking van de financiering van ziekenhuizen in te voeren;

 

overwegende dat de risico's voor de eerste jaren nog niet goed in kaart gebracht zijn;

 

van mening dat het wenselijk is om deze risico's niet te stapelen, maar te spreiden;

 

verzoekt de regering, te komen met een fasering van haar beleid, waarbij:

- als eerste in 2012 een overgang plaatsvindt van dbc's naar DOT's, met een gelijkblijvend B-segment en met een garantie op basis van de opbrengst;

- vervolgens kan worden overgegaan op financiering op basis van prestatiebekostiging, waarbij het B-segment alleen met die zorgproducten wordt uitgebreid waarvan de kwaliteit duidelijk omschreven en vastgelegd is,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Van der Veen en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 172 (29248).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de regering voornemens is om 2012 prestatiebekostiging met DOT in te voeren;

 

overwegende dat dit een set van complexe en ingrijpende wijziging betreft;

- afschaffing van het FB-systeem;

- de introductie van DOT;

- uitbreiding van het segment met vrije prijzen naar 70%;

 

overwegende dat de uitkomsten, zeker in de eerste twee jaar, onzeker zijn;

 

overwegende dat transitiemodel ziekenhuizen financiële zekerheid en zekerheid op het gebied van algemene planning moet bieden;

 

verzoekt de regering om het transitiemodel dat de overgang in goede banen moet leiden strakker in te richten dan in de brief Zorg die loont is opgenomen, zodanig dat:

- het transitiebedrag betrekking heeft op de volledige omzet van het ziekenhuis, het A- en B-segment;

- het transitiebedrag door de NZa in 2011 wordt vastgesteld op basis van de FB-omzet 2010-2011 en de omzet van het B-segment;

- de totale omvang van het transitiebedrag macroneutraal is;

- het transitiemodel een bijdrage levert aan het voorkomen van overschrijdingen door onverwachte (volume)effecten in de overgangsjaren,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van der Veen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 173 (29248).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat het verder invoeren van prestatiebekostiging en het vergroten van het B-segment voor ziekenhuizen leidt tot hogere opslagen bij het verkrijgen van kapitaal;

 

constaterende dat banken van ziekenhuizen eisen dat zij meer eigen vermogen aanhouden;

 

overwegende dat dit betekent dat de sector collectief moet gaan sparen;

 

overwegende dat dit euro's zijn die aan de directe zorg worden onttrokken;

 

verzoekt de regering, met maatregelen te komen die voorkomen dat de sector nog meer geld oppot om aan de solvabiliteitseisen van banken te voldoen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Leijten, Voortman en Van der Veen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 174 (29248).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat ziekenhuizen in beginsel door de DOT-systematiek worden beloond op basis van volume;

 

constaterende dat in de DOT-systematiek prikkels zitten voor ziekenhuizen om op een bepaalde manier voordelig te registeren, hetgeen bijvoorbeeld uit simulaties blijkt waarbij, ondanks dat de noodzaak ontbreekt, het financieel verstandiger is om een patiënt een dag langer in het ziekenhuis op te nemen;

 

is van mening dat deze volumeprikkel belangrijk is voor het voorkomen van het oplopen van wachtlijsten, maar dat ook voorkomen moet worden dat ziekenhuizen worden geleid door perverse prikkels die leiden tot het vergroten van volume zonder dat daar een noodzaak voor is;

 

verzoekt de regering, dit effect te onderzoeken en met mogelijke oplossingen te komen om deze perverse prikkel uit de DOT-systematiek te halen en hierover de Kamer te informeren,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 175 (29248).

**

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat de huidige risicovereveningssystematiek negatieve, perverse prikkels bevat om in preventie te investeren;

 

overwegende dat het daardoor voor zorgverzekeraars financieel aantrekkelijker is om geen werk te maken van preventie;

 

overwegende dat de inzet en stimulering van preventief gedrag substantiële kostenbesparende effecten genereert en dat daarom zorgverzekeraars positief geprikkeld moeten worden om in preventie te investeren;

 

constaterende dat dit mogelijk is door de introductie van Preventie Kosten Groepen in het risicovereveningssysteem;

 

constaterende dat de minister verwacht dat een dergelijke aanpassing vanuit Europees rechtelijk perspectief niet mogelijk is;

 

verzoekt de regering om in het onderzoek naar verbeteringen van het risicovereveningsmodel voor 2013 na te gaan of het systeem zodanig kan worden aangepast dat de negatieve perverse prikkels worden geëlimineerd en dat er prikkels worden geïntroduceerd die het investeren in preventie stimuleren en die Europees rechtelijk geaccepteerd worden,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Dijkstra. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 176 (24248).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari