Bijdrage André Rouvoet inbreng wijziging van de Wet Bibob

14-04-2011 16:00 14-04-2011 16:00

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede uitbreiding van de reikwijdte ervan en wijziging van enige andere wetten. De wet Bibob is een uiterst nuttig instrument dat door verschillende bestuursorganen ingezet kan worden om onbedoelde of onbewuste betrokkenheid van de overheid in criminele activiteiten te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder voor contacten van bestuurorganen met betrokkenen uit criminogene sectoren, zoals uit de drugs- en seksbranche.

 

De leden van de ChristenUnie onderschrijven de doelstelling van de wetswijziging maar hebben in deze fase van de behandeling op een enkel punt nog behoefte aan een toelichting.

 

Met de wijziging van de wet Bibob wordt de doelstelling van de wet verlegd van integriteitbevordering van de overheid naar een preventieve aanpak van criminaliteit via een bestuursrechtelijke gang. Dit gebeurt mede door uitbreiding van de reikwijdte van de wet naar andere sectoren. Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat slechts 24% van de geraadpleegde bestuursorganen voorstander is van uitbreiding van de wet naar deze specifieke sectoren. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering nader toe te lichten waarom er met de wijziging van deze wet toch gekozen is om de reikwijdte van de wet Bibob uit te breiden en daarmee ook de oorspronkelijke doelstelling van de wet Bibob te verruimen.

 

Terecht stelt de memorie van toelichting dat de wetgever, met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft gekozen voor een zeer stringent regime ten aanzien van de verstrekking van die gegevens. Het verstrekkingenregime wordt met het onderhavige wetsvoorstel uitgebreid. De leden van de fractie verzoeken de regering nader toe te lichten hoe deze uitbreiding zich verhoudt tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nu het zeer stringente regime lijkt te worden losgelaten.

 

Aangaande de verlenging van de adviestermijn voor het Bureau Bibob verzoeken de leden van de fractie van de ChristenUnie de regering nader toe te lichten, hoe hierin het belang van de aanvrager van een vergunning is betrokken. Hoe verhoudt deze uitbreiding zich tot wettelijke beslistermijnen als opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht? Deze leden verzoeken de regering daarbij in te gaan op de constatering in het evaluatierapport over de wet Bibob dat als er een belemmering met de omgang van deze wet is, het wel de personele capaciteit en de deskundigheid betreft.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari