Juni 2011

21-06-2011 09:41 21-06-2011 09:41

 

Een hogepriester als Hij, dat hadden we nodig! Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is,…
                                                      Hebr. 7:26

 

Lieve mensen,

Kent u de brief aan de Hebreeën? Die brief laat zien hoe belangrijk het is, dat we onze hoop vasthouden, zodat we niet afhaken of afglijden. De brief bevat veel waarschuwingen en toch is de schrijver vol vertrouwen, want na zo’n waarschuwing schrijft hij bijvoorbeeld: “We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered zult worden”. (Hebr. 6:9)

De schrijver weet dat God ons niet laat gaan: “God is niet zo onrechtvaardig dat Hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen” (Hebr. 6:10). Telkens weer laat hij zien dat God zelf garant staat voor zijn beloften en het mooiste van al, Hij gaf ons een Koninklijke hogepriester.

Sinds hemelvaart is Jezus in de hemel om voortdurend voor ons te pleiten; voor iedereen die door Hem tot God komt (Hebr. 7:25). Daarom kan de schrijver zijn lezers oproepen om zonder schroom tot God te naderen. We staan er niet alleen voor: Jezus is daar, in het huis van God (Hebr. 10:21). Hij neemt het voor ons op: telkens als we aarzelen of ons liever zouden terugtrekken, kunnen we onze aandacht op Hem richten.

Als wij met onze gebeden iets willen inbrengen bij God, dan is Jezus de volkomen toegewijde hogepriester, die voor ons heeft geregeld dat we dat zomaar kunnen doen. Want als een christen iets tegen God zegt, doet hij dat niet op eigen gezag, maar stelt hij zich onder het gezag van iemand die leiding geeft aan alle voorbeden: Jezus zelf. Daarom kan ik opnieuw vrijmoedig om uw voorbede vragen. De Hebreeënschrijver deed dat ook voor zichzelf (Hebr. 13:18):
“Bid voor ons”.

Uitgewerkte gebedsonderwerpen

Steun leveren aan gelovigen   http://opunie.nl/opinie/liberalen-verdedig-vrijheid-van-godsdienst-ook-hier
Voor de Hebreeënschrijver is dat een kenmerk waaraan je kan zien dat iemand God lief heeft. Nu is een politieke partij er niet alleen voor de gelovigen, de politiek behartigt juist het algemeen belang. Maar als christelijke partij doe je dat wel zo, dat de gelovigen hun plek in de maatschappij ten volle in kunnen nemen. Dus behartigen we godsdienstvrijheid, niet alleen voor wie in Christus gelooft, maar ook voor wie Hem afwijzen! Hun vrijheid om niet-confessioneel te zijn is onze vrijheid om dat juist wel te zijn. Zo staan we pal voor vrijheid van onderwijs, voor vrijheid van geweten in medische kwesties en wat niet al: dus ook voor de vrijheid om vrijzinnig te zijn...

 • dank God voor de ruimte die mensen daarmee krijgen om tot een persoonlijk geloof te komen
 • dank voor de ruimte die gelovigen gekregen hebben om volgens hun geweten te leven
 • vraag God of Hij mensen tot geloof laat komen: bid om arbeiders in zijn oogst
 • bid de Kamer wijsheid toe in actuele kwesties waarin die vrijheid opnieuw beperkt kan worden:
   - sommige kunnen niet aanzien dat een dier zonder verdoving onder mensenhanden sterft
   - anderen hebben moeite met ambtenaren voor wie het huwelijk een man-vrouwrelatie is
   - niet iedereen wil levensbeschouwelijke organisaties een eigen personeelsbeleid laten voeren

Ontwikkelingen binnen de partij    http://www.christenunie.nl/congres
We hadden 14 mei een goed congres, waarin leden ook veel ruimte kregen voor een eigen inbreng. Ik zag dat mensen in de partijleiding veel notities maakten. Het komt er nu op aan om af te wegen waar het interne beleid bijstelling behoeft en waar dat beleid juist goed is, omdat je er tegenslagen mee kan incasseren. Sommigen denken dat een ledenpartij meer slagkracht heeft en anderen houden vast aan de voordelen van de huidige constructie (men is lid van een lokale kiesvereniging en de lokale besturen hebben stemrecht op het Uniecongres).

 • dank voor de mooie toespraken en de openhartige besprekingen
 • bid om inzicht voor degenen die dit uitwerken tot concrete voorstellen

De Eerste Kamer en de relatie ChristenUnie – SGP  www.christenunie.nl/eerstekamerleden
In de ChristenUnie willen we ons als christenen samen inzetten voor het bestuur van het land. De toewijding aan onze Heer is de bron van waaruit we aan politiek doen. Maar Christenen kunnen in hun toewijding verschillende afwegingen maken. Dat brengt verschillen tussen christelijke partijen en dat geeft soms teleurstellingen. De SGP gaf niet het verhoopte stemadvies voor de Eerste Kamerverkiezingen en wij wilden niet meewerken aan een coalitiepolitiek. Volgens ons past dat laatste beter bij de Tweede Kamer. Het onderling vertrouwen is nu beschaamd en het vraagt politiek vakmanschap en geduld om elkaar weer te leren begrijpen. Ook in de politiek is de vrucht van de Geest relevant voor het dagelijks leven! (vgl. Gal 5:22-23)

 • bid en dank om wijsheid voor alle betrokken Kamerleden, zij zetten zich in voor ons land
 • vraag om de vrucht van de Geest, dat die mag groeien in ons midden

Kaderschool wordt ChristenUnie Opleidingscentrum  &  Fellows programma 2011
http://wi.christenunie.nl/fellows
Jaarlijks solliciteren tientallen jongeren voor een plek in het Fellowsprogramma van het WI. Iedere ronde worden vijftien van hen uitgenodigd om daadwerkelijk Fellow van het WI te worden. Deze fellows komen een jaar lang maandelijks bij elkaar om te spreken over christelijk-sociale politiek. Sollicitanten kunnen zich uiterlijk tot 30 juni opgeven bij de coördinator Rob NIjhoff.
http://opleiding.christenunie.nl/nieuws
De ChristenUnie biedt haar opleidingen voortaan aan onder een nieuwe naam. De oude naam Kaderschool verandert in ChristenUnie Opleidingscentrum. Hiermee maken de coördinatoren Annerieke Pruim en Rieke Elsenbroek duidelijk dat de cursussen en trainingen niet alleen bedoeld zijn voor het ‘kader’ maar voor iederéén die hart heeft voor de partij.

 • dank voor zoveel mogelijkheden om mensen te betrekken bij onze inzichten
 • bid voor de coördinatoren op kantoor, de docenten en de mensen die ons aanbod volgen
 • vraag vooral of God in zijn voorzienigheid wil zorgen dat de juiste mensen meedoen

Europa: nieuwe christelijk politieke denktank   http://www.ecpf.info
Johannes de Jong stond aan de wieg van de Europese Christelijke Politieke Beweging ECPM en nu is hij ook de eerste werknemer van de onlangs opgerichte, bijbehorende denktank ECPF: the European Christian Political Foundation. We hebben er veel vertrouwen in dat Johannes de ECPF in deze pioniersfase van de grond kan tillen en wensen hem daarbij veel zegen toe. Het eerste congres dat ECPM en ECPF nu samen houden is op 23 en 24 juni in Boekarest, het thema van dit dubbelcongres is ‘vrijheid van geloof en geweten’.

 • bid met ons om de zegen die we Johannes toewensen
 • dank voor de vele christelijke denktanks in allerlei landen die dit europees initiatief steunen
 • bid de congresdeelnemers bescherming toe, sommigen komen uit Wit Rusland en Oekraïne
 • vraag om veel bemoediging, met name voor de deelnemers uit dictatoriale landen

Internationaal   link naar het nieuwsarchief
De ChristenUnie heeft bij het debat over mensenrechten en godsdienstvrijheid aan de Minister van Buitenlandse Zaken gevraagd om te stoppen met het faciliteren van handel met landen die de doodstraf hanteren voor afvalligheid, blasfemie, overspel en homoseksualiteit. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: “Het is volstrekt ongeloofwaardig dat Nederland enerzijds actief handelsmissies naar bijvoorbeeld Saudi Arabië, Jemen of Mauritanië faciliteert maar anderzijds bij die landen pleit voor het afschaffen van dergelijke middeleeuwse straffen. Als Nederlandse bedrijven zelf handel willen drijven in en met deze landen kunnen ze dat ook prima zonder de hulp van de Nederlandse overheid”. De minister beloofde er binnenkort op terug te komen.

 • Dank voor een duidelijke visie bij onze Kamerleden en bid voor een doortastend beleid
 • Bid ook voor de christenen en alle anderen die alleen al om hun levenskeuze vervolgd worden
 • Denk dan ook aan de landen in het Midden-Oosten waar het nu erg onrustig is, zoals bijvoorbeeld Syrië.

met een hartelijke groet,
Kees Sinke

coördinator gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari