Twee moties van Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake VAO Dierhouderij.

22-06-2011 14:06 22-06-2011 14:06

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg hebben wij stilgestaan bij de aanbevelingen van de Raad voor Dierenaangelegenheden. In het bijzonder de aanbeveling om het ethisch afwegingskader ook te kunnen toepassen op de dierhouderij spreekt de ChristenUnie-fractie aan. Met het oog daarop dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat moderne veehouderij niet alleen efficiënt en duurzaam moet zijn maar ook ethisch verantwoord;

van mening dat de aanbevelingen met betrekking tot een ethisch afwegingskader uit het recente rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden kunnen bijdragen aan het realiseren van een ethisch verantwoorde veehouderij in Nederland;

constaterende dat de staatssecretaris positief heeft gereageerd op de aanbevelingen uit het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden;

van mening dat deze aanbevelingen op concrete wijze in praktijk moeten worden gebracht;

verzoekt de regering een afwegingsmodel voor dierbeleid, zoals bedoeld in het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden, nader uit te werken en de Kamer te informeren over de inhoud en voorgenomen wijze van toepassing van dit afwegingsmodel,

en gaat over tot de orde van de dag. (motie nr. 56 (28973)).

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Nog vandaag ontvingen wij een brief van het kabinet waaruit bleek dat de pilots met de combikip een succes zijn. Dat is voor de ChristenUnie een reden om zich blijvend in te zetten voor dit type ontwikkelingen en die verder te stimuleren.

Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ontwikkeling van tussensegmenten van diervriendelijker geproduceerde producten een belangrijke schakel is in de verduurzaming van en het bevorderen van dierenwelzijn in de veehouderij;

overwegende dat het tussensegment een hoog innovatief segment is met voortdurende ontwikkeling van nieuwe huisvesting en stalinrichting;

overwegende dat het huidige convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten tot en met 2011 loopt;

overwegende dat de aandacht voor innovatie in deze sector sterk gefocust wordt op de grote voedingsmiddelenindustrie waardoor het risico bestaat dat de ontwikkeling en marktintroductie van sterk innovatieve, duurzame en diervriendelijke dierlijke producten, die van nog relatief geringe omvang zijn maar maatschappelijk zeer relevant zijn, financiële

ondersteuning misloopt;

verzoekt de regering, de ontwikkeling van tussensegmenten ook na 2011 meerjarig te blijven ondersteunen door apart budget beschikbaar te stellen voor het bevorderen van innovatie in stalsystemen en van haalbaarheidsstudies en marktonderzoek naar innovatieve, duurzame en diervriendelijke dierlijke producten en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag. (motie nr. 57 (28973)).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari