Nieuwe moties Esmé Wiegman VAO Waterkwantiteit.

28-06-2011 10:03 28-06-2011 10:03

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien twee moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat vanaf 2014 het Rijk en de waterschappen elk 50% bijdragen aan de waterschapsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP);

constaterende, dat in de kabinetsbrief tevens het perspectief is neergezet waarin op den duur de waterschappen de financiering van waterschapsprojecten van het HWBP volledig voor hun rekening gaan nemen;

spreekt uit dat dit een ongewenst perspectief is waarin geen recht wordt gedaan aan de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en waterschappen;

verzoekt de regering, niet langer te streven naar volledige financiering van de waterschapsprojecten van het HWBP door de waterschappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Koppejan en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 219 (27625).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat vanaf 2014 het Rijk en de waterschappen elk 50% bijdragen aan de waterschapsprojecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(HWBP);

constaterende dat Rijk en waterschappen een nadere verdeling uitwerken voor de 50% waterschapsbijdrage tussen een solidariteitsdeel via verevening en een doelmatigheidsprikkel en dat uitgangspunt hierbij is dat er geen onevenwichtige verschuiving van de lokale lasten optreedt, met name in gebieden met veel primaire waterkeringen en relatief weinig inwoners;

overwegende dat de waterschapslasten in waterschappen met veel primaire waterkeringen op dit moment al relatief hoog zijn;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de verdeling van de waterschapsbijdrage het principe van solidariteit tussen de inwoners in gebieden van ons land met weinig primaire waterkeringen en de inwoners in gebieden met veel primaire waterkeringen zeer zwaar te laten wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Koppejan en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 220 (27625).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari