Bijdrage Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan het debat over de Hedwigepolder.

30-06-2011 11:44 30-06-2011 11:44

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie is tegen gedwongen ontpoldering uitsluitend ten behoeve van natuurontwikkeling. Ik ben ook blij dat de ontpoldering van Zuidoord en de Zuiderdieppolder niet doorgaat. De fractie van de ChristenUnie heeft dan ook erg veel moeite met de ontpoldering die vandaag voor de zoveelste keer aan de orde is in dit huis. Of de polder in kwestie nu Hertogin Hedwigepolder, Welzingerpolder of Schorrepolder heet, maakt niet zo veel uit.

Evenals bij het debat over het Kierbesluit is in het debat over de Hedwigepolder meer te zeggen, want wie is er zo dom geweest om de Scheldeverdragen met Vlaanderen te sluiten, waarin de ontpoldering van de Hedwigepolder als integraal onderdeel was opgenomen? Precies, dat was een kabinet uit exact dezelfde partijen die nu weer in vak-K hebben plaatsgenomen, het CDA en de VVD. Ik heb een eenvoudige vraag aan de staatssecretaris. Trekt hij er de lering uit dat besluiten, afspraken en verdragen waarin op papier alles met alles wordt verbonden, in de weerbarstige praktijk vaak niet goed uitwerken?

Mijn partij is er een van afspraak is afspraak, ook als de afspraken even niet zo goed uitkomen. Natuurlijk, er mag best worden geprobeerd in goed onderling overleg met in dit geval de Vlamingen een gemaakte afspraak te wijzigen. Het is echter niet mijn indruk dat dit het geval is. Daarom, en omdat er redelijkerwijs geen betere en kosteneffectievere alternatieven voor natuurherstel waren, hebben wij uiteindelijk, aan het eind van de vorige kabinetsperiode, met veel pijn in het hart ingestemd met het besluit van toenmalig CDA-minister Verburg voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.

Inmiddels zijn we aanbeland in een nieuwe kabinetsperiode en ook al moet er aan alle kanten bezuinigd worden en worden daar vooral kwetsbare mensen door geraakt, dit kabinet hecht zoveel waarde aan deze polder dat mogelijk honderden miljoenen beschikbaar zijn om deze polder uit 1907 te sparen en de Middeleeuwse Welsinger- en Schorrepolder in zijn geheel aan het water prijs te geven. Wie houdt nu wie voor de gek? De Zeeuwse polders zijn met het alternatieve voorstel niet gered. Bovendien bruuskeert het kabinet hiermee mogelijk de aanleg van de Westerscheldecontainerterminal bij Vlissingen.

Nog even over de financiën. Klopt mijn indruk dat de Zeeuwen gewoon zelf gaan betalen voor de alternatieven van het kabinet? Ook de Zeeuwen wilden van dezelfde pot met landbouwgronden gebruik gaan maken, alleen wilden zij dat om de bezuiniging op natuur van dit kabinet op te kunnen vangen. En wie gaat de derde fase betalen, die nog volstrekt onzeker is, zowel wat het aantal hectares betreft als de uitvoering? En hoe? De staatssecretaris meldde afgelopen najaar dat de ambtenaren hun bureaulades nog eens zouden doorzoeken op alternatieven. In feite zijn niet de ambtenaren, maar is Deltares met een onderzoek gekomen. Welke kosten waren met dit onderzoek gemoeid?

Daarnaast staat de bijdrage van Vlamingen aan het natuurherstel in Nederland op de tocht. Het kabinetsalternatief, dat vanuit het natuurherstelperspectief waarschijnlijk ook nog eens onvoldoende zal blijken te zijn, is vele tientallen miljoenen duurder dan ontpoldering van de Hedwigepolder. Wie betaalt de extra dijk tussen de Hedwige- en de Prosperpolder eigenlijk? Misschien gaat dit kabinet het nog wel redden met de Vlamingen. Immers, de derde verdieping van de Westerschelde is afgerond. Bovendien zal het kabinet wel met een flinke schep geld gaan bijdragen aan een door de Vlamingen gewenste grote sluis bij Terneuzen, ten behoeve van met name Gent. Dus wie weet.

Er moet mij nog iets van het hart. In het persbericht van het ministerie wordt er gerept over een besluit van het kabinet, terwijl in het officiële document van het kabinet, namelijk in de Kamerbrief, wordt gerept over een voornemen van het kabinet. Voor de zekerheid stel ik toch maar de vraag: betreft het nu een besluit of een voornemen?

Tot slot. Ik roep het kabinet op te stoppen met het vergroten van deze gordiaanse knoop. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de betrokkenen, onze geloofwaardigheid tegenover de buurlanden staat op het spel en juridische en financiële consequenties worden onvoldoende serieus genomen. Ik leer dit kabinet liever de gardaknoop aan, een knoop die je nodig hebt om uit een gletsjerspleet te komen, mocht je daarin terechtgekomen zijn tijdens een alpine tocht met tochtgenoten aan hetzelfde touw. Trek je tochtgenoten niet mee de diepe spleet in, maar zorg dat je met elkaar deze toer tot een goed en eerlijk einde brengt.

Ingediende motie:

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ook ik heb een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het regeerakkoord spreekt van decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies;

overwegende dat hierin tevens het streven staat naar een heldere toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau en dat schijnbaar strijdige belangen elkaar in de regio over het algemeen goed kunnen vinden;

van mening dat gebiedprocessen het beste vanuit de regio vormgegeven kunnen worden en landelijk slechts de kaders en algemene uitgangspunten moeten worden vastgesteld;

verzoekt de regering, ruimte te geven aan provincies en gemeenten om binnen de financiële randvoorwaarden en lopende afspraken gebiedsprocessen af te ronden op de wijze die zij het meest verstandig achten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Jacobi, Van Tongeren en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 56 (30862).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari