Bijdrage Esmé Wiegman VAO Pakketadvies/Zorgverzekeringswet.

30-06-2011 14:09 30-06-2011 14:09

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor het jaar 2010 een aantal tariefverzoeken heeft gehonoreerd met een gezamenlijk macro meerkosteneffect van € 16,7 mln. voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, herijking van tarieven voor prenatale screening, een asielzoekerstarief en verminderde bereik- en beschikbaarheid van de tweede lijn;

overwegende dat er geen sprake is van een overschrijding in de verloskundige zorg, omdat de NZa de macro meerkosten geraamd heeft op 16,7 mln. en het College voor zorgverzekeringen heeft berekend dat de feitelijke meerkosten over 2010 neerkomen op 16,4 mln;

verzoekt de regering, af te zien van de tariefkorting van 4 mln. op de verloskundige zorg;

verzoekt de regering, niet alleen met de KNOV in overleg te treden over de mogelijkheden voor een beter beheersbaar systeem random diagnostische echo's, maar ook de zorgverzekeraars hierbij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 336 (29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat minister Schippers in de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Klijnsma (PvdA), Leijten(SP), Voortman (GroenLinks), Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) en Dijkstra (D66) over het niet vergoeden van het tweede Cl bij jonge kinderen, aangeeft dat haar beleid erop is gericht om een tijdelijke toelating tot het pakket mogelijk te maken, waardoor de therapeutische meerwaarde en de kosteneffectiviteit van een tweede Cl aangetoond kan worden;

constaterende dat het CVZ in het pakketadvies 2011 een voorstel doet voor een pilot bilateraal Cl bij jonge kinderen met congenitale doofheid;

constaterende dat er in de literatuur en in het veld talloze aanwijzingen zijn dat het gaat om een effectieve ingreep en dat er geen aanwijzingen zijn dat er negatieve bijwerkingen optreden;

constaterende dat de regering heeft besloten om het advies van CVZ voor een pilot niet over te nemen;

verzoekt de regering, te handelen in de lijn met de gegeven antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden Klijnsma (PvdA), Leijten(SP), Voortman(GroenLinks), Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) en Dijkstra (D66) over het niet vergoeden van het tweede Cl bij jonge kinderen en een pilot toch mogelijk te maken waarmee de therapeutische meerwaarde en de kosteneffectiviteit van een tweede Cl aangetoond kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voortman, Dijkstra en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 337 (29689).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dieetadvisering in 75% van de gevallen een integraal onderdeel uitmaakt van een medische behandeling en geen lifestyle;

overwegende dat wanneer dieetinterventie (onderdeel van) de behandeling is, gezondheidswinst valt te behalen, bijvoorbeeld in kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en het voorkomen van overlijden;

overwegende dat dieetadvisering bewezen kostenbesparend werkt doordat gebruik van geneesmiddelen niet nodig is of uitgesteld wordt, opname in ziekenhuizen en/of langdurige zorg minder noodzakelijk is, zich minder complicaties en comorbiditeit voordoen en een versneld genezingsproces in de hand werkt;

overwegende dat het tegengaan van ondervoeding een speerpunt is in het regeer- en gedoogakkoord en dat ondervoeding op jaarbasis 1,7 mld. op jaarbasis kost en de kosten alleen maar zullen toenemen;

overwegende dat de regering ook van mening is dat dieetadvisering binnen ketenzorg die integraal bekostigd wordt (DM, COPD en VRM) in de basisverzekering dient te vallen;

verzoekt de regering, dieetadvisering, wanneer er geen sprake is van een medicatie, inclusief overgewicht bij een BMI van >25 en <30, niet te financieren uit de basisverzekering, maar uit de aanvullende verzekering;

en verzoekt de regering, dieetadvisering, wanneer er een medische indicatie is en er sprake is van een verwijzing van de arts op basis van de Artsenwijzer, wel te financieren uit de basisverzekering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 338 (29689).

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari