Bijdragen Esmé Wiegman VAO Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

donderdag 28 april 2011 13:37

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Namens de fractie van de ChristenUnie dien ik de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij de afbakeningscriteria voor de WTCG geen rekening wordt gehouden met het inkomen van chronisch zieken en gehandicapten;

overwegende dat dit betekent dat er chronisch zieken en gehandicapten zijn die zelf ervaren dat ze overbodig een tegemoetkoming krijgen op basis van de WTCG;

overwegende dat in deze tijd van bezuinigingen projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven van chronisch zieken en gehandicapten lastig gefinancierd kunnen worden;

verzoekt de regering, in de beschikking algemene tegemoetkoming WTCG een alinea op te nemen met daarin een keuzemogelijkheid om het bedrag niet te ontvangen;

verzoekt de regering, de som van de niet-uitgekeerde bedragen te investeren in een bestaand fonds ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven van chronisch zieken en gehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Klijnsma en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 47 (31706).

Mede namens ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink werden de volgende drie moties ingediend:

Mevrouw Klijnsma (PvdA): Voorzitter. Ik dien de volgende moties in.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er chronisch zieke en gehandicapte mensen zijn die, ondanks dat zij met hoge meerkosten geconfronteerd worden, geen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming op basis van de WTCG;

overwegende dat er onder deze groep mensen velen zijn die van een krappe beurs rond moeten komen en die de tegemoetkoming hard nodig hebben;

verzoekt de regering om een coulanceregeling per 1 januari2012 inhet leven te roepen voor chronisch zieke en gehandicapte mensen die wel de meerkosten maken, maar niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming;

en verzoekt de regering om de onafhankelijke Bezwaar- en Adviescommissie (BAC) die in het leven is geroepen naar aanleiding van de motie-Klein Breteler met de uitvoering van deze coulanceregeling te belasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Klijnsma, Voortman en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 49 (31706).

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister voornemens is om met verbetervoorstellen voor de WTCG te komen;

overwegende dat uit het rapport-Linschoten duidelijk wordt, dat bepaalde groepen waaronder blinde en visueel gehandicapte mensen, mensen met een auditieve stoornis en bijvoorbeeld mensen met een zeldzame aandoening, niet worden bereikt;

verzoekt de regering om nog dit jaar het inzicht dat verkregen is op basis van het rapport-Linschoten te benutten en de in het rapport aangewezen groepen dit jaar van een tegemoetkoming te voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Klijnsma, Voortman en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 50 (31706).

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onder de groep chronisch zieken en gehandicapten veel mensen zijn die hoge meerkosten maken en die van een krappe beurs rond moeten komen;

overwegende dat de minister binnen afzienbare tijd een besluit neemt over de toekomst van de WTCG en over het doorontwikkelen van de criteria;

verzoekt de regering om bij dat besluit ten minste uit te gaan van het budget dat nu wordt gebruikt voor de uitvoering van de regeling en ten minste dit budget beschikbaar te houden voor tegemoetkoming aan chronisch zieke en gehandicapte mensen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Klijnsma, Voortman en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 51 (31706).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari