Bijdragen Arie Slob VAO Spoor.

28-04-2011 14:06 28-04-2011 14:06

De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Ik dien drie moties in:

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS voornemens is per 1 augustus 2011 nieuwe abonnementsvormen te introduceren met korting of vrij reizen in de daluren of de weekenden en dat deze abonnementsvormen gericht zijn op het ontlasten van de spits;

constaterende dat daarbij onder andere een dalkorting wordt geïntroduceerd voor reizen die beginnen voor 6.30 uur 's ochtends;

overwegende dat in de vroege ochtend na 6.30 uur er nog veel ruimte is in de treinen;

verzoekt de regering, als opdrachtgever van NS in gesprek te gaan met NS over de mogelijkheid de dalkorting in de vroege ochtend te verlengen om zo te stimuleren dat forenzen voor de spits uitreizen en de spitsdrukte beter te spreiden en de Kamer hierover uiterlijk 1 augustus 2011 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Slob. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 39 (32404).

 

De heer Slob (ChristenUnie): Een hoofdpunt in het algemeen overleg was de Flevolijn.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een besluit aangaande de verdubbeling van de Flevolijn tot eind 2012 is uitgesteld;

overwegende dat de treincapaciteit op dit traject onvoldoende is en benuttingsmaatregelen op korte termijn mogelijk geen uitkomst bieden;

overwegende dat het onwenselijk is dat intercityreizigers uit het Noorden richting de Randstad dienen over te stappen op station Weesp zoals in variant C;

constaterende dat variant E de meest toekomstvaste en robuuste variant is, die voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau en dat deze variant valt binnen het toegewezen budget;

verzoekt de regering om het Ontwerp Tracébesluit voor variant E verder uit te werken, zodat er in 2012, zonder vertraging, kan worden besloten tot uitvoering van E en het volledige budget gereserveerd te houden voor OV-SAAL Middellange termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Monasch, Van Gent en Bashir. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 40 (32404).

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de haalbaarheid van kort volgen een cruciale factor is bij de keuze van de variant voor OV-SAAL middellange termijn;

overwegende dat kort volgen nog nergens in Nederland wordt toegepast en dat er zowel binnen de spoorsector als daarbuiten twijfels zijn over de betrouwbaarheid en veiligheid van kort volgen;

overwegende dat de Kamer in de met algemene stemmen aangenomen motie-Anker (31200-XII, nr. 61) de regering heeft gevraagd, erop toe te zien dat bij de inzet van benuttingsmaatregelen de kwaliteit van het treinproduct zo veel mogelijk wordt  gewaarborgd;

overwegende dat de vigerende Kadernota Railveiligheid minimaal handhaving van het veiligheidsniveau als beleidsuitgangspunt stelt;

verzoekt de regering, een onafhankelijke second opinion uit te laten voeren naar kort volgen op de OV-SAAL corridor met betrekking tot:

- reistijd

- reistijdbetrouwbaarheid en olievlekwerking

- hersteltijd na verstoringen

- handhaving veiligheidsniveau

en de Kamer hierover uiterlijk voorjaar 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob en Van Gent. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 41 (32404).

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari