Zomer 2011

14-07-2011 11:40 14-07-2011 11:40

 

‘Jonkvrouw, hoor, kijk om u heen en luister:
    vergeet uw volk, het huis van uw vader;
 laat de koning uw schoonheid begeren
    want hij is uw heer.
 Kniel voor hem neer, dochter van Tyrus,
    en de rijksten van de aarde zullen u huldigen.’
                                                     (uit Psalm 45
)

 

Lieve mensen,

Als ik bid voor de politiek, let ik op Jezus, de grote Koning. Ik keek daartoe in Hebreeën en die verwees me naar Psalm 45. Psalm 45 begint met een loflied op de koning, die glorieus optreedt voor waarheid, zacht­moedig­heid en recht. Vanuit de hemel regeert Hij de volken. Hij heeft de scepter van het recht. Maar dan komt de psalm met de jonkvrouw uit de verzen hierboven. Wat is dat voor meisje, die dochter van Tyrus, die zich aan haar Heer mag verbinden? Ze komt niet uit Israël, Tyrus was een rijke havenstad 200 km ten Noorden van Jeruzalem. Kunnen we haar met Nederland vergelijken?

Nederland is goed in wetenschap, handel en industrie. Onze huidige moeiten kunnen niet verhelen dat we in een van de rijkste streken van de wereld wonen – net als “de dochter van Tyrus” in oude tijden. Heeft die bekwaamheid waarde voor de grote Koning? Lijkt Nederland op die jonkvrouw uit Psalm 45? Tyrus stond bekend om haar kundigheid; haar koning, Hiram I, was een vriend van David. De stad hielp bij de bouw van de tempel van Salomo. Maar later, in de tijd van de grote profeten, wordt de handelsstad vergeleken met een hoer. Daarom moest Tyrus – net als Jeruzalem – zeventig jaar in ballingschap gaan (Jes. 23:15‑18) Daarna zou de HEER zich weer over haar ontfermen en dan… zou ze haar verkeerde praktijken weer hervatten!

Lijkt Nederland ook op de zelfzuchtige stad die Jesaja ons schetst? Kan voorbede dan nog wat uithalen? De tekst gaat verder. Na de aankondiging dat de stad weer voor hoer gaat spelen, doet Jesaja een opmerkelijke belofte. Het ‘hoerenloon’ krijgt een nieuwe functie. De winst wordt niet hebzuchtig opgehoopt, maar het wordt gewijd aan de Heer. “Het komt ten goede aan hen die wonen bij de HEER, zodat zij ruimschoots te eten hebben.” Dat gaat niet zonder zware tucht, maar het loopt er op uit dat de volken God gaan eren: “de stad van wrede volken zal voor U ontzag tonen”. Daarna spreekt Jesaja in bloemrijke taal over een feestmaal voor alle volken: “uitgelezen gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen” (Jes. 23:18 - 25:8).

Gods bemoeienis met Tyrus leert mij dat Hij er uiteindelijk zelf garant voor staat dat de rijkdom van de volken haar doel bereikt. Datzelfde lezen we ook in Openbaringen, bij de verwachting van het nieuwe Jeruzalem, de stad waar het geen nacht meer zijn zal: “De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen”, “zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen”.

Zo stuurt de Bijbel mijn gebed aan: “Heer, dank U wel dat U er voor zorgt dat de volken U uiteindelijk zullen eren. Geef ons, dat we daar nu al naar leven. Laat de kundigheid die U ons gaf tot haar doel komen, voor U.” Het is een overgave en met Jesaja kunnen we belijden dat Hijzelf de bron is van het goede dat we doen. Zo kunnen we bidden met Jes. 26 vers12:

“HEER, geef ons vrede, want ook ons eigen werk hebt U voor ons verricht.”

Uit vorige gebedsbrieven

 o  blijf bidden voor ontwikkelingen in het Midden-Oosten en voor de veiligheid van Israël
 o  de missie naar Afghanistan is nu operationeel, bid de instructeurs bescherming toe
 o  blijf bidden en danken voor regering en Parlement, bid voor een ontspannen zomerreces
 o  bid dat ons volk een diep besef krijgt hoe waardevol het leven is, ook het ongeboren leven
 o  André Rouvoet nam afscheid van de politiek en vierde dat hij 25 jaar getrouwd is
 o  de ECPM en de ECPF zien met dankbaarheid terug op een zeer geslaagd congres!
 o  dank ook dat men nu gaat werken aan een Oost-Europees boek over godsdienstvrijheid
 o  de financiële crisis is nog lang niet voorbij, laten we bidden dat God het ten goede gebruikt

Verzoeningsconferentie in de Balkan: “Renewing our Minds”

Deze conferentie is een handreiking van christenen aan moslims en atheïsten waarbij men werkt aan verzoening gebaseerd op de waarden van Jezus. Men komt de laatste twee weken van juli bij elkaar om bezig te zijn met ontmoeting, confrontatie, visie-ontwikkeling en planning. De doelgroep is heel gemixt; de sprekers zijn christelijk, onder meer uit Noord Ierland. Vorig jaar kwam er een deelnemer tot geloof. Leo van Doesburg, die in Oost-Europa voor de ECPM werkt, is gevraagd als een van de groepsleiders en voor twee lezingen (over menselijke waardigheid en over de lastige kanten van de Europese Unie). Deelnemers komen niet alleen uit het voormalige Joegoslavië, maar ook uit de voormalige Sovjet-Unie en Noord Afrika. Het thema komt uit 2 Korintiërs 4:16 , “ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd”. Later komt er een follow-up met de jongeren van de ECPM, over bruggen slaan met diplomatieke en economische middelen. Leo van Doesburg heeft contact met veel Oost-Europese politici, dat vraagt nogal wat wijsheid bij het spreken.

 o  dank voor het enthousiasme van Leo
 o  bid om bescherming en om de wijsheid die hij behoeft
 o  vraag om de aanwezigheid van de Heilige Geest, dat Hij de harten zal raken

Nederlands beleid ten aanzien van Iranese asielzoekers schiet tekort

Eind vorige maand ontving onze Europarlementariër Peter van Dalen een rapport van het Platform Christen Asielzoekers Iran: het Nederlandse asielbeleid is tegenstrijdig. Zo betoogt minister Donner dat christenen hun geloof niet verborgen hoeven te houden, maar juist actief en open in de samenleving moeten staan, terwijl ministeriële ambtsberichten stellen dat christen zijn in Iran niet zo’n probleem is, als je maar niet al te openlijk over je geloof uitkomt. Peter gaat het rapport gebruiken in de verdere debatten over het buitenlandse beleid van de Europese Unie.

Inmiddels is bekend dat de Iranese kerkleider Nadarkhani de doodstraf kan krijgen voor afvalligheid. Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil dat minister Rosenthal de Iraanse ambassadeur ontbiedt om stevig protest aan te tekenen. Bovendien zou hij van de gelegenheid gebruik moeten maken om aandacht te vragen voor de Nederlands-Iraanse voorganger Abrahimian die nog altijd vastzit. Joël schrijft: “Nederland dreigt haar geloofwaardigheid te verliezen doordat het nog steeds christenen uitzet naar Iran. Deze praktijk moet per direct worden opgeschort.”

 o  dank dat deze kwesties in Europa en Nederland openlijk aan de orde kan worden gesteld
 o  bid voor een zachtmoedig en rechtvaardig asielbeleid
 o  bid om wijsheid voor ministers en ambtenaren als ze beleid op schrift stellen
 o  bid voor Yoesef Nadarkhani en zijn familie in Iran
 o  bid ook voor de Nederlands-Iraanse voorganger Vahik Abrahimian die nog altijd vastzit

De geldklopperij van incassobureaus

Cynthia Ortega is met een aantal anderen door een rechter uitgenodigd om eens te komen kijken hoe instanties misbruik maken van het recht. Sommige gebruiken de rechtsregels om veel geld te eisen van mensen met kleine schulden. “Ik heb met gekromde tenen zitten luisteren naar al de verhalen van de mensen die ter zitting aanwezig waren. De onmacht die mensen voelen als ze worden geconfronteerd met onze wetten, regels en bureaucratie maar ook de uitbuiting riepen verontwaardiging bij mij op. Cynthia zegt: ” Regels die bedoeld zijn om het goede te behartigen en het kwaad uit de rechtszaak weg te houden kunnen misbruikt worden. Overheidsinstanties en beroeps­verenigingen werken wel aan oplossingen, maar Cynthia vreest dat er uiteindelijk alleen maar meer bureaucratie ontstaat, waardoor het weer meer geld gaat kosten en het onzeker blijft of de schuldenproblematiek voldoende wordt opgelost.

 o  laten we in zulke situaties net als Prediker (3 :16-17) eerst ons oordeel overgeven aan God
 o  bid om die troost: God zal rechtvaardigen en goddelozen aan zijn oordeel onderwerpen
 o  bid om een hervorming die de schuldhulpverlening binnen afzienbare tijd doelmatiger maakt

Bezuinigingen GGZ isoleren, stigmatiseren en discrimineren

Esmé Wiegman diende een motie in om te voorkomen dat mensen met een psychische aandoening onnodig worden gediscrimineerd. Minister Schippers verlangt namelijk een eigen bijdrage van deze groep, maar niet van mensen met een lichamelijke ziekte. We vinden dat een  onrechtvaardig onderscheid en onhoudbaar. De motie werd helaas niet aangenomen.

 o  bid voor deze mensen, dat de financiële drempel niet verhindert dat ze hulp te vragen
 o  bid opnieuw voor militairen die door traumatische gebeurtenissen diep verwond zijn
 o  vraag om goed inzicht bij het uitwerken van het beleid

Verhuizing partijbureau Amersfoort

Het is geen grote afstand, want we blijven in Amersfoort, dus telefoon en postbus veranderen niet, maar we huren nu wel een eigen pand, heel dicht bij het station. Op 6 juni hielden we de weekopening in het nog lege gebouw. De komende weken moeten we alles inpakken. In de tussentijd geeft een aannemer een opfrisbeurt aan de binnenkant. Rond 12 augustus willen we daadwerkelijk overgaan, de meeste medewerkers zijn dan op vakantie, maar de projectgroep ‘huisvesting’ is rond die tijd erg druk.

 o  dank voor vernieuwing en voor het feit dat we een eigen pand krijgen
 o  bid voor een goede gang van zaken en voor bescherming, bijvoorbeeld tegen chaos
 o  dank voor de zomer als een van God gegeven tijd voor ontspanning en bezinning

NB meer informatie over de aangedragen onderwerpen vindt u in de links onder de onderstreepte namen.

Wens ik u een hele goede zomertijd toe, onder Gods onmisbare zegen,
met een hartelijke groet,

Kees Sinke

coördinator gebed 

Ons bezoekadres vanaf 15 augustus:
Johan van Oldenbarneveltlaan 46
Amersfoort

 

Dit mozaïek is een QR-code.
Als uw mobiele telefoon daar de goede applicatie voor heeft, kunt u hiermee ons adres direct toevoegen aan uw smartphonecontacten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari