Bijdrage Esmé Wiegman aan Algemeen Overleg Milieuraad d.d. 21 juni 2011.

15-06-2011 00:00 15-06-2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een algemeen overleg samen met de vaste commissie voor Europese Zaken met staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   Milieuraad d.d. 21 juni 2011

Kamerstuk:   21 501-08 en 22 112

Datum:            15 juni 2011

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. In mijn eigen inbreng wil ik allereerst enkele opmerkingen maken over de conceptrichtlijn voor genetisch gemodificeerde gewassen. In het verslag van de vorige Milieuraad lees ik dat veel lidstaten zijn ingegaan op de lijst van uitsluitingsgronden en dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de WTO en de interne markt. Ik benadruk hier nogmaals dat dit volkomen helder zou moeten zijn. Ik begrijp dat de staatssecretaris tijdens deze Raad de Commissie heeft gesteund. Het debat bevestigde volgens hem de grote verdeeldheid tussen de lidstaten op dit dossier en bood volgens hem helaas geen nieuwe inzichten. Waarom heeft hij niet simpelweg de daad bij het woord gevoegd? Ook de staatssecretaris zegt dat een voorwaarde is dat het voorstel in overeenstemming is met interne handelsafspraken, maar ik krijg uit het verslag de indruk dat de staatssecretaris positief is over het Commissievoorstel en dat daarmee de kous af is. De ChristenUnie zou graag willen dat de staatssecretaris meer openstaat voor de suggesties die gedaan worden om het voorstel in overeenstemming te brengen met internationale handelsafspraken. Volgens mij is het absoluut geen politieke onwil van de kritische lidstaten, maar ik denk dat zij belangrijke inhoudelijke en juridische bezwaren hebben tegen het renationaliseringsvoorstel. Een akkoord op dit dossier lijkt ver weg. Het is vooralsnog niet duidelijk of en, zo ja, hoe het Hongaars voorzitterschap dit dossier verder oppakt. Hoe ziet de staatssecretaris het verdere traject? De Europese Commissie benadrukt in de lijst van uitsluitingsgronden dat lidstaten nationale maatregelen niet zonder meer kunnen rechtvaardigen door enkel te verwijzen naar deze gronden. De maatregelen dienen gerechtvaardigd, proportioneel en niet-discriminerend te zijn. In het rapport van het EP, opgesteld door mevrouw Lepage, staat onder meer dat lidstaten bij toelating ook milieucriteria kunnen hanteren, zoals pesticideresistentie en de gevolgen voor biodiversiteit. Volgens de rapporteur is dit juist meer in lijn met WTO-regels en zou dit een aanvulling betekenen op de werkzaamheden van EFSA, die ggo's toetst op milieu en volksgezondheid. De Europese Commissie heeft hierover haar bedenkingen. De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg Biotechnologie d.d. 18 mei een reactie op het rapport van mevrouw Lepage toegezegd na de plenaire stemming in het EP. Wanneer kunnen we dat rapport ontvangen? Ik ben benieuwd wat de staatssecretaris bij de aanstaande Milieuraad precies gaat inbrengen op dit punt.

Het is goed dat de routekaart koolstofarme economie 2050 voorligt. De ChristenUnie onderstreept de urgentie hiervan. Cruciaal hierbij is de prijs van CO2. Ik vraag de staatssecretaris hoe voorkomen kan worden dat de CO2-prijs richting nul daalt. Afgelopen jaren hebben we steeds gehoord dat de markt het moet gaan doen en is het hele systeem van emissiehandel opgetuigd, maar we zien dat de CO2-prijs alleen maar blijft dalen en dat er nog steeds onvoldoende prikkels in de markt zijn om CO2 te reduceren. Het komt erop aan dat die externe milieukosten meer en meer worden meegenomen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord en andere uitingen laten weten dat behoud van biodiversiteit belangrijk is en dat aan de internationale verplichtingen zal worden voldaan. Dat is mooi en daar zullen we het kabinet aan houden, maar er zijn wel zorgen over. Ik denk daarbij aan alle bezuinigingsvoorstellen op natuur en ecologische hoofdstructuur (ehs). De samenhang in het biodiversiteitsbeleid is keer op keer de zwakke schakel in het geheel en daar vraag ik de aandacht van de staatssecretaris voor.

Voor meer informatie zie ook: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari