Schriftelijke vragen Arie Slob inzake marktwerking op het spoor.

15-09-2011 00:00 15-09-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob aan de minister van Infrastructuur & Milieu.

Onderwerp:    Marktwerking op het spoor

Kamerstuk:    2011Z17761

Datum:             15 september 2011

 1. Kent u het bericht “Zo geweldig zijn de NS niet” 1) en heeft u kennisgenomen van de “Marktscan Personenvervoer per spoor” van de NMa?

 2. Deelt u de aanbeveling van de NMA dat in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet gedetailleerdere, specifiekere en meetbare eisen over de te leveren prestaties moeten worden opgenomen en dat daarbij niet alleen op het niveau van het hele netwerk, maar ook op lijnniveau eisen geformuleerd moeten worden?

 3. Deelt u de mening dat in de nieuwe hoofdrailnetconcessie de concessiehouder niet zijn eigen prestaties moet monitoren, maar dat dit door een onafhankelijke instantie dient te gebeuren en frequenter en meer gedetailleerd dan nu het geval is?

 4. Deelt u de mening dat er toezicht moet komen op afspraken tussen NS en regionale spoorvervoerders op die gebieden waar er een zekere mate van afhankelijkheid van NS bestaat zoals reisinformatie, kaartautomaten en gegevensverstrekking over vervoersprestaties? Hoe gaat u dit toezicht vormgeven?

 5. Klopt het dat er in overeenkomsten tussen regionale vervoerders en NS is vastgelegd dat er bij ongeplande verstoringen aan klanten geen omreisadvies via regionale lijnen wordt gegeven? Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze hiermee het belang van de Reiziger met hoofdletter R wordt gediend?

 6. Heeft de NMa voldoende wettelijke toezichtbevoegdheden om de problemen op de markt voor het spoorvervoer zoals geconstateerd in de marktscan op te lossen?

 Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.1) Trouw, 14 september 2011


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari