Bijdrage Esmé Wiegman aan plenair debat Ehs / natuur / biodiversiteit.

13-09-2011 00:00 13-09-2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink in een plenair debat met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Onderwerp:    Ehs / natuur / biodiversiteit ( AO d.d. 07/09 )

Kamerstuk:    30 825

Datum:             13 september 2011

Mevrouw  Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. De fractie van de ChristenUnie heeft een wat onbevredigend gevoel aan het algemeen overleg van vorige week overgehouden. Er ligt nog geen akkoord met de provincies. Vorige week heb ik enkele uitgangspunten geformuleerd. Als de verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar de provincies, moet er ook voldoende geld worden overgeheveld om aan internationale verplichtingen kunnen voldoen. Als het Rijk niet met voldoende geld over de brug wil komen, moet het Rijk ook de verantwoordelijkheid nemen en houden voor eventuele nationale of internationale claims. Daarom kom ik met een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het natuurbeleid verder wil decentraliseren naar de provincies;

overwegende dat Nederland via de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zich verplicht heeft om te voorkomen dat er een significante verslechtering plaatsvindt voor de meest kwetsbare natuurgebieden;

overwegende dat naast zorgvuldig beheer van de gebieden, ook rijksbeleid, zoals de Programmatische Aanpak Stikstof, bepalend is voor het voldoen aan die doelstellingen;

verzoekt de regering, de financiële verantwoordelijkheid voor het halen van de Europese natuurdoelstellingen niet bij de provincies neer te leggen, maar in plaats daarvan duidelijke afspraken te maken over de bijdrage en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de provincies aan de te realiseren internationale afspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mevrouw  Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik heb vorige week de staatssecretaris gevraagd naar een visie op en plannen voor natuureducatie. Hij maakte zich ervan af met de mededeling dat de provincies daar straks over gaan. Ik overwoog een motie voor te bereiden voor vandaag, maar realiseerde me dat er nog een prachtige motie ligt van de heer De Mos met het verzoek aan de regering om te onderzoeken hoe zowel natuur- als schooltuineducatie gestimuleerd kan worden en de Kamer hierover te informeren. Die motie is volgens mij nog niet uitgevoerd. Ik heb althans geen informatie daarover gezien. Ik vraag de staatssecretaris om ruim voor de behandeling van de begroting de Kamer hierover te informeren. Wij kunnen immers in elk geval zeggen dat het belang van natuureducatie Kamerbreed wordt onderschreven.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari