Inbreng Cynthia Ortega wetswijziging expertisecentra ivm kwaliteit speciaal en voortgezet onderwijs.

21-09-2011 00:00 21-09-2011 00:00

Inbreng van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn in verband met een wetswijziging.

Onderwerp:    Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

Kamerstuk:    32 812

Datum:             21 september 2011

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Zij hebben nog enkele vragen, met name over de haalbaarheid van invoering van wetgeving in combinatie met de invoering van passend onderwijs en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de haalbaarheid van invoering van voorliggende wet. Is de gestelde invoeringstermijn realistisch? Is het realistisch om aan het onderwijsveld te vragen deze wetswijziging door te voeren, samen met de komende wijzigingen in het kader van passend onderwijs? Wat is de verhouding tussen beide wetswijzigingen? In hoeverre kan invoering van voorliggende nieuwe wetgeving, inclusief nieuwe eisen aan bijvoorbeeld praktische vorming van leerlingen, ingevoerd worden in combinatie met een bezuiniging?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre het verhogen van wettelijke eisen aan kwaliteit in het (voortgezet) speciaal onderwijs effectief zal zijn, terwijl door de bezuiniging op passend onderwijs de klassen groter zullen worden en de begeleiding in de klas afneemt. Genoemde leden vragen bovendien naar een toelichting op het doel dat leerlingen toegeleid worden naar de arbeidsmarkt. Hoe staat dit doel in verhouding tot de bezuinigingen op het speciaal onderwijs? Kan de regering aantonen dat de bezuiniging op scholen in het speciaal onderwijs geen negatief effect heeft op dit doel?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere toelichting op kinderen die nu in de dagbesteding zitten. Kan de regering uitsluiten dat de bezuiniging op het speciaal onderwijs leerlingen onnodig in de dagbesteding terecht laat komen en daarmee de kans missen om onderwijs met ontwikkelperspectief te volgen? Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor kinderen die op dit moment in de dagbesteding zitten? Welk perspectief wordt deze groep kinderen geboden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn het eens met de constatering dat het jaarlijks opstellen van het handelingsplan bureaucratische last met zich meeneemt voor docenten. De meerwaarde van het ontwikkelingsperspectief ligt in het verminderen van deze bureaucratie, maar ook in de dialoog met ouders over voortgang en mogelijke bijstelling. In hoeverre blijft de positie van ouders gewaarborgd door introductie van het ontwikkelingsperspectief? Hoe wordt geborgd dat ouders inspraak hebben in belangrijke beslissingen over de schoolloopbaan van hun kind? Hoe wordt de positie en inspraak van de leerling zelf geborgd?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben enkele vragen over de mogelijkheid om het handelingsplan te behouden, naast het ontwikkelingsperspectief. Het bieden van deze ruimte aan scholen ligt voor de hand. De regering constateert in de Memorie van Toelichting wel terecht dat met het handelingsplan bureaucratische last voor de docent gemoeid is. Leidt de mogelijkheid tot het opstellen van beide documenten niet juist tot meer bureaucratie? Daarnaast wijzen de leden van de fractie van de ChristenUnie op het advies van de Onderwijsraad, waarin wordt geadviseerd het ontwikkelingsperspectief onderdeel te laten zijn van het handelingsplan. Op welke manier wordt de verhouding tussen het ontwikkelingsperspectief en het handelingsplan in de praktijk duidelijk? Levert het werken met een handelingsplan, naast het ontwikkelingsperspectief, niet juist meer rendement op?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier VSO-leerlingen vanaf 16 jaar in het profiel dagbesteding en arbeidstoeleiding een kans blijven krijgen. Genoemde leden waarschuwen voor het risico dat VSO-leerlingen van 16 jaar en ouder buiten de boot vallen, omdat zij niet kwalificatieplichtig zijn. Op welke manier wordt een passende onderwijsplek geborgd voor alle VSO-leerlingen, zowel in de vorm van een plek om zich te ontwikkelen, alsook financieel?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

 

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari