Inbreng Cynthia Ortega wetswijziging primair onderwijs , expertisecentra en zo meer.

28-10-2011 00:00 28-10-2011 00:00

Inbreng van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn in verband met wetswijzigingen.

Onderwerp:    Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten

Kamerstuk:    32 812

Datum:             28 september 2011

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de registratie van incidenten. De leden vinden het van groot belang dat scholen goed veiligheidsbeleid voeren, maar stellen vragen over de noodzaak van een wettelijke plicht tot registratie van incidenten.

De leden van de fractie van de ChristenUnie onderschrijven het belang van een goed veiligheidsbeleid op scholen. In de Memorie van Toelichting wordt melding gemaakt van het feit dat meer dan 80% van de scholen werk maken van hun veiligheidsbeleid. Dit wordt gemeten in onder meer het Onderwijsverslag. Genoemde leden vragen daarom of wetgeving die registratie van incidenten verplicht daadwerkelijk bijdraagt aan het vormen van goed veiligheidsbeleid op individuele scholen. Het doel is immers een goed veiligheidsbeleid, een goed registratiebeleid is hooguit een middel om dit doel te bereiken. Hoe verhouden doel en middel zich in deze wetgeving? Leidt deze extra bureaucratie niet juist verstorend op scholen die vanuit de eigen verantwoordelijkheid een goed veiligheidsbeleid voeren?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen bovendien waarom een wettelijke plicht noodzakelijk is voor het verkrijgen van inzicht over veiligheidsbeleid en incidenten, aangezien er al op verschillende manieren kan worden gemeten hoe de stand van zaken is. Waarin schiet de huidige monitoring tekort?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op het belang van het terugdringen van regelgeving en administratieve lasten voor scholen. Beschouwt de regering het veiligheidsbeleid op school als verantwoordelijkheid van scholen zelf? Welke toegevoegde waarde heeft voorliggende wet in het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van scholen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op huidige incidentenregistratie in leerlingenadministratie- en volgsystemen die al door scholen wordt gehanteerd. Waarom moeten scholen de huidige werkwijze van registratie aanpassen aan een uniforme eis, terwijl deze scholen vaak op eigen wijze een veilig schoolklimaat hebben gecreëerd? Is het niet beter om de kosten en inspanningen die gemoeid zijn met vervanging en aanpassing van systemen aan te wenden voor het veiligheidsbeleid van scholen zelf?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de huidige systemen die scholen hanteren voor leerlingenadministratie en volgsystemen. Is voldoende geborgd dat deze persoonsgegevens uit bestaande systemen op geen enkele manier openbaar worden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de mogelijkheden voor onderwijspersoneel, die slachtoffer zijn van fysiek geweld, indien de werkgever in gebreke blijft in het treffen van maatregelen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of het voor scholen voldoende duidelijk is dat er geen plicht is voor het verwerken van persoonsgegevens. Zij vragen bovendien hoe het ontbreken van de wettelijke grondslag om persoonsgegevens te verwerken zich verhoudt tot de Memorie van Toelichting, waarin wordt gemeld dat verwerking van persoonsgegevens wel mogelijk is. Acht de regering, ook in het licht van het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens, het wenselijk dat persoonsgegevens worden verwerkt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de stand van zaken met betrekking tot veiligheidsbeleid op scholen in Caribisch Nederland.  Op welke manier is het veiligheidsbeleid op scholen op dit moment georganiseerd?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari