Bijdrage Esmé Wiegman aan het plenair debat VAO Wmo/Thuiszorg.

woensdag 12 oktober 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen-Scheppink aan een plenaire debat met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Onderwerp:    VAO Wmo/Thuiszorg (AO d.d. 28 september 2011)

Kamerstuk:    29 538

Datum:             12 oktober 2011

Mevrouw  Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter.Tijdens het algemeen overleg hebben wij uitvoerig gesproken over de overheveling van onderdelen uit de AWBZ naar de Wmo. Dit debat zal zeker een vervolg krijgen. Vanavond benadruk ik namens de ChristenUnie nog maar eens het belang van zorgvuldigheid, financiële duidelijkheid, ruimte voor identiteitsgebonden zorg en cliëntondersteuning. Ik waarschuw voor de gevolgen van een stapeling van maatregelen en bezuinigingen. Ik heb al eerder gesproken met de staatssecretaris over het belang van het uitzonderen van groepen. Daarmee sluit ik aan bij de suggesties van de VGN. Waar overheveling van de functie begeleiding naar de Wmo een meerwaarde oplevert voor de cliënt, moet dit gebeuren, maar voor de groepen waarvan wij nu al weten dat de meerwaarde daarvan erg klein is, moeten specifieke maatregelen genomen worden. Groepen die om welke reden dan ook slechter af zijn of niet thuishoren in de Wmo, moet je bovendien in de AWBZ houden.

De staatssecretaris heeft eerder dit jaar negatief geadviseerd over een motie die ik hierover heb ingediend, omdat zij niet direct in uitzonderingen wil denken, maar met de volgende motie sluit ik aan bij de doelstelling van de Wmo.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning in artikel 26 wordt bepaald dat er een algemene motiveringsplicht geldt bij het aanvragen van voorzieningen, waardoor gemeenten moeten aangeven of en in hoeverre het genomen besluit op een aanvraag bijdraagt aan de meest belangrijke doelstelling van de wet: het bevorderen dan wel behouden van de deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

overwegende dat het bij het overhevelen van specialistische vormen van extramurale begeleiding de vraag is in hoeverre artikel 26 van toepassing is op deze doelgroep, omdat specialistische vormen van begeleiding onderdeel zijn van extramurale begeleiding van de zorg waar deze cliënten recht op hebben, en een motivatie waarin het bevorderen dan wel behouden van deelname aan het maatschappelijke verkeer daaraan ondergeschikt is;

van mening dat cliënten die specialistische begeleiding nodig hebben, hun recht op zorg dienen te behouden;

constaterende dat er op dit moment overleg wordt gevoerd met de VNG om te bezien of er extra maatregelen voor bijzondere doelgroepen moeten worden getroffen;

verzoekt de regering, geen extra maatregelen te nemen, maar onderscheid te maken tussen algemene en specialistische begeleiding en deze laatste groep niet naar de gemeenten te decentraliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

het lid Wiegman-van Meppelen ScheppinkDeze motie is voorgesteld door . Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 122 (29538).

Mevrouw  Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Ik sluit af met een motie waarin ik nog eens benadruk hoe belangrijk het is om maatschappelijke instellingen en organisaties, waaronder kerken en andere geestelijke genootschappen, hierbij te betrekken.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het huidige beleid voor de decentralisatie is bepaald dat de regering toe wil naar een nieuwe balans in verantwoordelijkheden tussen burgers onderling en tussen overheden onderling;

overwegende dat een succesvolle verdere invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning gebaat is bij de actieve inzet van maatschappelijke instellingen en organisaties, waaronder kerken en andere geestelijke genootschappen;

overwegende dat het gewenst is, deze instellingen en organisaties daarom actief bij het invoeringstraject van de verdere decentralisatie te betrekken;

verzoekt de regering, te bevorderen dat gemeenten op lokaal niveau blijvend in overleg treden met deze instellingen en organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van der StaaijDeze motie is voorgesteld door . Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 123 (29538).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari