Bijdrage Cynthia Ortega-Martijn aan het plenair debat inzake het bouwbesluit.

woensdag 26 oktober 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn in een plenair debat naar aanleiding van het algemeen overleg Bouwbesluit op 12 oktober 2011.

Onderwerp:    VAO Bouwbesluit (AO d.d. 12/10)

Kamerstuk:    23 757

Datum:             26 oktober 2011

Mevrouw  Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik ga snel over tot het oplezen van mijn moties.

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het voorgestelde Bouwbesluit voor geluid aan de buitengevel strengere normen worden gesteld voor het bedgebied dan voor overige verblijfsgebieden;

overwegende dat onderscheid in geluidsnormen aan de buitengevel ten koste gaat van de vrije indeelbaarheid van ruimtes voor bewoners;

verzoekt de regering, in het Bouwbesluit 2012 voor de geluidsnormen geen onderscheid te maken tussen bedgebied en verblijfsgebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 16 (32757).

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige Bouwbesluit plaatsing van werkende rookmelders sinds 2003 verplicht voor nieuwbouwwoningen maar niet voor nieuw te bouwen woningen bij herbestemming;

overwegende dat het realiseren van nieuwe woningen in bestaande gebouwen, wanneer het de veiligheid die werkende rookmelders bieden betreft, identiek is aan het realiseren van nieuwbouw;

overwegende dat er bij een woningbrand binnen drie minuten door sterke rookontwikkeling en het vrijkomen van giftige gassen een niet overleefbare situatie kan ontstaan;

overwegende dat het aantal branddoden en -gewonden in woningen meer dan 90% bedraagt van alle branddoden en -gewonden in gebouwen;

overwegende dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich reeds inspant om 100% van Nederland te voorzien van werkende rookmelders;

verzoekt de regering, in het Bouwbesluit 2012 het plaatsen van een werkende rookmelder in nieuwe woningen ook bij herbestemming te verplichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (32757).

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van bestaande bouwwerken volgens het voorgestelde Bouwbesluit de brandveiligheid voor de nieuwe gebruiksfunctie wordt getoetst aan het niveau voor deze functie voor bestaande bouw;

overwegende dat dit ook geldt voor vervangende nieuwbouw waarbij alleen de fundering hoeft te blijven staan;

overwegende dat hierdoor het brandveiligheidsniveau beduidend lager wordt dan op basis van het huidige uitgangspunt "verbouw is nieuwbouw" wordt bereikt;

overwegende dat de voorzieningen voor adequaat handelen van de brandweer hierdoor eveneens aanzienlijk worden beperkt;

overwegende dat functiewisselingen weliswaar vergemakkelijkt worden door aanpassing van de definitie van het "rechtens verkregen niveau", maar dat dit niet ten koste van de brandveiligheid mag gaan;

verzoekt de regering, in het Bouwbesluit 2012 het bestaande uitgangspunt "verbouw is nieuwbouw" ten aanzien van de criteria voor brandveiligheid te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (32757).

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit onderzoek van de VROM-lnspectie uit 2009 blijkt dat meer dan de helft van de studentenwoningen niet brandveilig zijn en er geen aanwijzingen zijn dat dit de afgelopen twee jaar substantieel is verbeterd;

constaterende dat middels het huidige Gebruiksbesluit bouwkundige voorzieningen bij kamerverhuur al zijn "ingeruild" voor een brandmeldinstallatie, en het voorgestelde Bouwbesluit deze installatie wil inwisselen voor enkel rookmelders;

overwegende dat een brandmeldinstallatie veel bedrijfszekerder is dan rookmelders en bewoners bij een brandmeldinstallatie zelf kunnen controleren of de installatie in het gehele object werkt, in tegenstelling tot bij individuele rookmelders;

verzoekt de regering, in het Bouwbesluit 2012 voor kamergewijze verhuur alsnog een brandmeldinstallatie verplicht te stellen conform het vigerende Bouwbesluit,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Ortega-Martijn en Paulus Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (32757).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari