Schriftelijke vragen van Cynthia Ortega en Esmé Wiegman inzake de situatie van kinderen op Bonaire.

03-11-2011 00:00 03-11-2011 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Onderwerp:    De situatie van kinderen op Bonaire

Kamerstuk:    2011Z21802

Datum:             3 november 2011

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Veel problemen voor kinderen op Bonaire1»? Heeft u tevens kennis genomen van de notitie van de Christen-Unie2 waarin nadrukkelijk zorgen worden geuit over positie van kinderen, onder meer op Bonaire?

Vraag 2

Deelt u de zorgen over de kinderrechtensituatie op Bonaire, onder andere betreffende armoede, verwaarlozing, mishandeling, drugs- en criminaliteits-problemen en tienerzwangerschappen?

Vraag 3

Heeft het pas geopende Centrum voor Jeugd en Gezin doelen opgesteld om de positie van kinderen op korte termijn te verbeteren? Zo ja, welke doelen zijn er opgesteld en hoe worden deze doelen gemonitord?

Vraag 4

Levert de huidige kinderrechtensituatie op Bonaire één (of meerdere) schending(en) van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind op? Zo ja, welke schendingen betreft dit?

Vraag 5

Deelt u de analyse dat basisvoorzieningen op vele terreinen, zoals voor vrije tijd, uithuisgeplaatste kinderen en naschoolse opvang, ontbreken en dat ouders, kinderen en professionals die met kinderen werken, weinig weten over kinderrechten?

Vraag 6

Bent u bereid op korte termijn en in samenspraak met het bestuurscollege Bonaire een plan van aanpak te ontwikkelen om verbeteringen aan te brengen in de kinderrechtensituatie op Bonaire, op het gebied van onder meer armoede, verwaarlozing, mishandeling, drugs- en criminaliteitsproble-men en tienerzwangerschappen? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer dit plan tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Hoe is de verdeling van verantwoordelijkheden tussen enerzijds de verschil-lende ministeries en anderzijds het bestuurscollege van Bonaire met betrekking tot de kinderrechten op Bonaire en de andere openbare lichamen?

1) «Veel problemen voor kinderen op Bonaire», 31 oktober 2011, UNICEF: http://www.unicef.nl/pers/persberichten/veel-problemen-voor-kinderen-op-bonaire/

2) «Een binnen Nederland aanvaardbaar Voorzieningenniveau: Een droom die werkelijkheid moet worden». September 2011, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari