Bijdrage Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan het plenaire debat PGB.

09-11-2011 00:00 09-11-2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink in een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

Onderwerp:    VAO PGB (AO d.d. 2/11)

Kamerstuk:    30 597

Datum:             9 november 2011

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Vandaag is de dag waarop wij als fractie van de ChristenUnie een laatste poging doen om de pgb-plannen van het kabinet in de goede richting bij te stellen. Dat is de reden waarom ik verschillende moties heb meegetekend en zelf met de volgende moties kom.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorgboerderijen met name werken met licht verstandelijke gehandicapten en mensen met een psychiatrische stoornis als autisme en adhd;

constaterende dat zorgboerderijen over het algemeen worden gefinancierd door middel van een persoonsgebonden budget;

overwegende dat de toegang tot het persoonsgebonden budget zal worden beperkt voor de doelgroepen waarmee zorgboeren werken;

overwegende dat het door de kleinschalige aard van zorgboerderijen ingewikkeld is om individueel zelfstandig gecontracteerd te worden door een zorgkantoor;

overwegende dat zorgboeren wel gecontracteerd kunnen worden als onderaannemers, maar dat via deze constructie er geld aan de strijkstok blijft hangen;

constaterende dat zorgboerderijen de kwaliteit van zorg op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar hebben gemaakt door middel van een keurmerk;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat zorgkantoren het mogelijk maken om samenwerkingsverbanden van zorgboerderijen met een keurmerk als nieuwe zorgaanbieder te erkennen en direct te contracteren en deze zorgboeren niet te verplichten tot constructie van onderaannemerschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wolbert, Voortman, Dijkstra en Van der Staaij.

Zij krijgt nr. 221 (30597).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de raming van de vergoedingsregeling persoonlijke zorg met onzekerheden is omgeven;

overwegende dat het instellen van de vergoedingsregeling voor veel cliënten onzekerheid met zich meebrengt;

is van mening dat het onwenselijk is dat cliënten op een wachtlijst komen te staan wanneer de raming voor de vergoedingsregeling niet toereikend blijkt te zijn;

verzoekt de regering, geen wachtlijst in te stellen voor de vergoedingsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Voortman, Dijkstra, Leijten en Van der Staaij.Zij krijgt nr. 222 (30597).

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik ga nu een motie indienen, die ik het liefst had bewaard tot na de reactie van de staatssecretaris op alle moties die in deze termijn worden ingediend en die bijstelling van het beleid beogen, maar procedureel gezien kan dat niet. Daarom dien ik de volgende motie in. Ik trek haar ook heel graag weer in als er voldaan wordt aan het verzoek om het criterium van tien uur van tafel te halen en als er garanties worden gegeven dat er geen wachtlijsten zullen ontstaan.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de maatregelen om de toegang tot het pgb per 2012 te beperken onvoldoende zijn uitgewerkt en voor een deel onuitvoerbaar zijn;

overwegende dat hierdoor duizenden mensen geen of niet tijdig passende zorg zullen ontvangen;

tevens overwegende dat voorstellen om de maatregelen nader te herzien consequent worden genegeerd;

spreekt haar afkeuring uit over het gevoerde beleid ten aanzien van het pgb,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wolbert en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 223 (30597).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari