Inbreng Cynthia Ortega-Martijn inzake wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen.

22-09-2011 00:00 22-09-2011 00:00

Inbreng van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake de wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (32846).

Onderwerp:    Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen

Kamerstuk:    32 846

Datum:             22 september 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen. Deze leden hebben bij het voorliggende wetsvoorstel de onderstaande vragen.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting wat de administratieve voordelen waren om het recht op ouderdomspensioen in te laten gaan op de eerste dag van de maand waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Waarom zijn deze administratieve voordelen nu niet meer relevant, zo willen deze leden weten.

De regering geeft aan dat het aan de CAO-partijen is om de bestaande afspraken zo te wijzigen dat functioneel leeftijdsontslag niet eerder ingaat dan op de dag dat werknemers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en dus de uitkering krachtens het tweede pijlerpensioen ingaat. Heeft de regering echter wel zicht op de stand van zaken met betrekking tot het aanpassen van CAO’s door werkgevers en werknemers, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie.

Deze leden willen weten in hoeveel CAO’s er momenteel al rekening wordt gehouden met de voorgenomen wetswijziging en hoe reëel het is dat de bestaande CAO’s tot het in werking treden van de wet per 1 januari 2012 allemaal zijn aangepast. Hoe groot zijn de gevolgen als de CAO’s niet tijdig zijn aangepast, en hoeveel werknemers en CAO’s betreft dit dan?

Tevens ontvangen genoemde leden graag een nadere toelichting of private partijen al bezig zijn om bestaande regelingen voor de aanvullende verzekeringen uit de derde pijler aan te passen. Wat is hiervan de actuele stand, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de maximale inkomenseffecten zijn voor vervroegd gepensioneerden en willen weten waarop de inschatting van deze inkomenseffecten wordt gebaseerd. Deze leden stellen vast dat de regering het als mogelijke oplossing ziet dat pensioenfondsen de uitkering van vervroegd gepensioneerden uitkeren tot het moment waarop de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Genoemde leden willen weten hoe het kabinet hierbij rekening houdt met het feit dat pensioenuitvoerders dit pas kunnen doen als sociale partners afspraken gemaakt hebben over de financiering van deze overbrugging en met de tijd die nodig is om de aanpassingen door te voeren in de reglementen, de administratie en de communicatie.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting hoe groot de administratieve lasten specifiek voor het bedrijfsleven zijn als gevolg van de veranderde loon- en premiesystematiek.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari