Inbreng Cynthia Ortega-Martijn inzake de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.

05-10-2011 00:00 05-10-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid.

Onderwerp:    Voorstel van wet tot wijziging enkele sociale zekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

Kamerstuk:    32 878

Datum:            5 oktober 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel tot de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid. Deze leden willen graag de volgende vragen voorleggen aan de regering.

Inleiding

Om welke redenen vindt de regering het opportuun om te verwachten dat het verlagen van financiële ondersteuning automatisch zal leiden tot een grotere prikkel tot werk, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Is dit niet tevens afhankelijk van voor de Nederlandse regering niet-beïnvloedbare factoren zoals de lokale arbeidsmarkt en economische ontwikkeling, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een toelichting van de keuze om eerst het woonlandbeginsel in te voeren en later pas over te gaan tot een volledige stopzetting van de export van de genoemde regelingen buiten de EU. Leidt dit niet tot extra administratieve lasten en uitvoeringskosten? Hoe groot is de besparing op administratieve lasten en uitvoeringskosten als de export van de uitkeringen in één keer wordt stopgezet, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen een onderbouwing waarom de regering het volledig stopzetten van de export van de regelingen haalbaar acht.

Waarom houdt de regering geen rekening met het eigen kostenniveau van elk individueel BES-eiland, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden willen weten om welke redenen de regering het woonlandbeginsel ook toepast op de BES-eilanden. Waarom leidt dit volgens de regering niet tot rechtsongelijkheid ten opzichte van de rest van Nederland, zo vragen deze leden. Ook vragen genoemde leden om een toelichting of het toepassen van het woonlandbeginsel voor de andere landen dan Nederland binnen het Koninkrijk der Nederlanden niet strijdig is met de rechtsgelijkheid.

Het woonlandbeginsel

Waarom vindt de regering het PPP de beste en meest objectieve parameter om een vergelijking te maken voor het kostenniveau van een land ten opzichte van Nederland, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden willen weten welke alternatieven de regering heeft onderzocht voor het vergelijken van de kostenniveaus en om welke redenen de keuze niet op deze alternatieven is gevallen. Waarom wordt de hoogte van een uitkering niet hoger vastgesteld als volgens de PPP indicator het kostenniveau in het desbetreffende land hoger is, zo vragen deze leden. Binnen welke periode zal de regering de PPP telkens gebruiken om het kostenniveau opnieuw vast te stellen?

Internationaalrechtelijke aspecten

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een overzicht van de landen buiten de EU waarmee Nederland verdragsafspraken heeft over de export van uitkeringen en wanneer de betreffende verdragsafspraken aflopen. Deze leden willen weten waarom de regering van mening is dat het verminderen van de uitkeringshoogte niet als een aanpassing dient te worden beschouwd in de zin van het artikel 6 van het besluit 3/80 van de Associatieraad. Waarom heeft de regering het voornemen om uiteindelijk de export van uitkeringen volledig stop te zetten als dit ook strijdig zal zijn met het genoemde besluit van de Associatieraad, zo vragen deze leden.

Kan de regering aangeven of als gevolg van toepassing van het woonlandbeginsel uitkeringen zullen worden verstrekt onder de minimumnormbedragen uit de ILO-verdragen en/of de Europese Code inzake sociale zekerheid, zo vragen genoemde leden. Zo ja, in hoeveel gevallen en met betrekking tot welke landen en verdragen zal hiervan sprake zijn?

De leden van de ChristenUnie-fractie willen een nadere argumentatie waarom er volgens de regering geen sprake is van (in)directe discriminatie tussen burgers in EU landen met een laag kostenniveau waarbij de hoogtes van de uitkeringen en toeslagen ongewijzigd blijven en burgers buiten EU landen met een laag kostenniveau waarbij de hoogtes van de uitkeringen en toeslagen naar beneden gaat.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Waarom vindt de regering het lonen om slechts voor een periode van één jaar eerst de export van het kindgebonden budget te bepreken voordat volledige stopzetting van de export plaats vindt, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten.

Genoemde leden vragen tevens om een toelichting waarom de regering de PPP een valide indicator vindt om te bepalen hoe de kosten voor het opvoeden van kinderen en onderwijs zich verhouden tot de kosten hiervoor in Nederland. Klopt de verhouding tussen de PPP en de kosten voor het opvoeden van kinderen en onderwijs altijd, zo willen deze leden weten.

Wet WIA

Om welke reden vindt de regering het toepassen van het woonlandbeginsel bij de WIA nut hebben gezien het zeer kleine aantal mensen dat het betreft, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Hoe hoog zijn de uitvoeringskosten bij de WIA ten opzichte van de besparingen bij de WIA? Welke cijfermatige ontwikkeling verwacht de regering de komende jaren bij de export van de WIA bij ongewijzigd beleid, zo vragen deze leden. Tevens willen deze leden weten hoe naast de gebruikelijke kosten voor levensonderhoud rekening wordt gehouden met de kosten voor medicijnen, hulpmiddelen, enz.

Financiële gevolgen

De leden van de ChristenUnie-fractie verzoeken de regering om de tabel met de inkomenseffecten nader te illustreren door aan te geven welke landen buiten de EU tot welke categorie van het kostenniveau ten opzichte van Nederland vallen. Ook vragen deze leden om hoeveel betrokkenen het per land gaat. Waarom vindt de regering de uitvoeringskosten en de gevolgen van mogelijke juridische procedures opwegen tegen de besparingen van het wetsvoorstel, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari