Inbreng Cynthia Ortega-Martijn inzake Voorstel van wet tot wijziging Wet op de medische keuringen.

donderdag 17 november 2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de medische keuringen.

Onderwerp:    Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen

Kamerstuk:    33 050

Datum:             17 november 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorstel tot Wijziging van de Wet op de medische keuringen. Deze leden delen het doel van de regering om o.a. de naleving van het verbod op het stellen van vragen door werkgevers over de gezondheid en ziekteverzuim van sollicitanten te verbeteren. Genoemde leden hebben bij het voorliggende wetsvoorstel echter nog wel enkele vragen.

Kern wetswijzigingen

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat de regering de formulering in de wettekst over het verbod op lekenkeuringen aanpast naar aanleiding van de ‘Tweede evaluatie Wet op de medische keuringen’, maar geen maatregelen neemt om het afdwingen van de naleving te verbeteren. Het afdwingen van de naleving van het verbod op lekenkeuringen wordt echter ook als probleem genoemd in de ‘Tweede evaluatie Wet op de medische keuringen’. Heeft de regering naast het aanpassen van de wettekst aanvullende maatregelen overwogen op de naleving van het verbod op lekenkeuringen te verbeteren, zo willen deze leden weten. Zo ja, om welke maatregelen gaat het dan? Zo niet, waarom heeft de regering niet voor aanvullende maatregelen gekozen naast het aanpassen van de wettekst?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen een nadere toelichting waarom de regering afziet van verdere evaluaties van de Wet op de medische keuringen, aangezien lekenkeuringen nog steeds regelmatig voorkomen. Hoe kan dan vastgesteld worden of de voorgestelde wijziging van de wettekst over lekenkeuringen een positief effect heeft op het tegengaan van lekenkeuringen, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen waarom de regering dit specifieke aspect niet wil evalueren.

Waarom is de regering van mening dat de omvang van de begroting zich niet goed verhoudt tot het aantal klachten en oordelen van de Cka, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Deze leden vragen hoe groot het aantal klachten is dat de Cka ontvangt en hoe groot het aantal oordelen is dat de Cka per jaar uitspreekt.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe de regering rekening gaat houden met toekomstige ontwikkelingen van de gemiddelde huizenprijs en de gemiddelde hypotheeksom. Welke criteria hanteert de regering in de toekomst om al dan niet te besluiten tot het aanpassen van de vragengrens voor levensverzekeringen, zo vragen deze leden.

Financiële gevolgen

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten waarom de Cka zich op dit moment niet beperkt tot de uitvoering van de taken zoals geformuleerd in artikel 5 van het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen. Welke gevolgen heeft het beperken van de uitvoering tot de in artikel 5 genoemde taken ten opzichte van de huidige situatie, zo willen deze leden weten.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari