Inbreng Arie Slob inzake Wijziging Wetboek van Strafrecht mbt huwelijksdwang, polygamie etc.

17-11-2011 00:00 17-11-2011 00:00

Inbreng verslag (wetswijziging) van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob met betrekking tot het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES.

Onderwerp:    Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

Kamerstuk:    32 840

Datum:             17 november 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel. Genoemde leden steunen het verruimen van de mogelijkheden tot een strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, alsmede polygamie en genitale verminking, maar hebben nog wel enkele vragen.

Het voorliggend wetsvoorstel gaat in op huwelijksdwang. Genoemde leden vragen of dezelfde bepalingen ook gelden voor partnerschapsdwang.

De strafbaarstelling van vrouwelijke genitale verminking valt onder de algemene strafbepalingen inzake mishandeling. Genoemde leden vragen of er hierdoor geen risico is dat niet alle vormen van genitale verminking onder het begrip mishandeling vallen. Deze leden vragen daarom om een onderbouwing waarom er geen specifieke bepalingen zijn ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking.

Een onderdeel van het wetsvoorstel is het vestigen van ruimere rechtsmacht. Genoemde leden vragen in het licht van de opmerkingen van de Raad van State hoe in andere Europese landen hiermee wordt omgegaan. In de memorie van toelichting wordt verwezen naar diverse verdragen maar is niet aangegeven hoe deze in andere landen zijn geïmplementeerd.

Voorgesteld wordt om rechtsmacht te vestigen t.a.v. huwelijksdwang op grond van het passief personaliteitsbeginsel en ook ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking gepleegd tegen een kind in deze bescherming te voorzien. Genoemde leden vragen waarom er niet voor is gekozen om rechtsmacht te vestigen op grond van het passief personaliteitsbeginsel ten aanzien van alle vrouwelijke genitale verminking, ongeacht de leeftijd? Genoemde leden vragen of er verder in het strafrecht en in voorliggend wetsvoorstel nog onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd ten aanzien van genitale verminking, en zo ja wat hiervan de reden is.

Het wetsvoorstel maakt tevens voorlopige hechtenis mogelijk bij het misdrijf dwang. Genoemde leden onderschrijven dat dit noodzakelijk kan zijn bij huwelijksdwang, maar hebben evenals de Raad van State vragen bij het van toepassing verklaren op alle vormen van dwang. In het nader rapport wordt gesproken over strafwaardige vormen van dwang. Het kan daarbij evenzeer gaan om ernstige gedragingen, waarbij de persoonlijke vrijheid van mensen en hun psychische en fysieke integriteit ernstig in het geding kunnen zijn. Genoemde leden vragen hoe dit in de wet afgebakend wordt.

Voorgesteld wordt het wettelijke strafmaximum voor dwang te verhogen van 9 maanden naar 2 jaar. Genoemde leden vragen in verband met de reactie van de Nederlandse vereniging voor rechtspraak die wijst op de grote impact van huwelijksdwang om een nadere onderbouwing van de nieuwe strafmaat.

Aangezien de ruimere strafmaat ook voor andere vormen van dwang geldt vragen deze leden tenslotte ook wat deze maatregel betekent voor andere vormen van dwang dan huwelijksdwang en de relatie tussen de impact van de dwang en de hoogte van de straf?

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari