Inbreng Esmé wiegman inzake Ontwerp-structuurvisie Afsluitdijk.

dinsdag 06 september 2011 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink inzake Ontwerp-structuurvisie Afsluitdijk.

Onderwerp:    Ontwerp-structuurvisie Afsluitdijk

Kamerstuk:    32 308

Datum:             6 september 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de concept structuurvisie voor de Afsluitdijk. De leden van deze fractie hebben zorgen over de integraliteit van het plan. Zij constateren dat de noodzakelijke waterveiligheidsmaatregelen worden genomen, maar dat voor andere onderdelen die kunnen bijdragen om de Afsluitdijk ook het icoon van de toekomst te maken zoals investeringen in duurzame energie en ecologisch herstel alleen wordt gesproken in termen van ruimtelijke reserveringen. Deze leden vragen in hoeverre met alleen ruimtelijke reserveringen de integraliteit gewaarborgd is en of kansen om bij de realisatie te komen tot synergie hiermee niet verloren gaan.

Deze leden breng in dit kader de motie van de leden Jacobi, Lucas, Koppejan en Slob in herinnering (TK 2010–2011, 32 500 A, nr. 40). De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat deze motie vraagt om een masterplan. In het concept voorkeursbesluit stelt de regering nu dat de voorkeursbeslissing in combinatie met een nog op te stellen bestuursovereenkomst dit masterplan zal vormen. Volgens deze leden ontstaat hiermee een project van twee snelheden waarbij de vraag is of de andere onderdelen wel tijdig kunnen aanhaken. Zo wordt gesteld dat de regio aan zet is om eigen middelen in te zetten voor de realisatie van de ambities, waar onder het gedecentraliseerde Waddenfonds. In hoeverre is er al zicht op of de regio deze middelen hiervoor bereid is in te zetten. Op welke termijn komt de bestuursovereenkomst beschikbaar? Is deze er voordat de definitieve structuurvisie wordt vastgesteld zodat de Kamer deze nog kan betrekken bij de besluitvorming?

Er wordt gesteld dat de regio daarnaast nog een beroep kan doen op bestaande subsidiemiddelen bij het Rijk. Genoemde leden vragen op welke subsidiemogelijkheden hierbij wordt gedoeld gezien de beperkte rijksbudgetten.

Genoemde leden constateren dat de besluitvorming over het waterbeheer van het IJsselmeer en Wind op Land aparte trajecten doorlopen. Deze leden vragen of dit gevolgen kan hebben voor het voorkeursbesluit? Is er synergie te bereiken als deze trajecten wel gelijk op zouden gaan?

Er wordt gesproken over het reserveren van ruimte voor vispasseerbaarheid bij kunstwerken of op alternatieve plekken. Deze leden vragen waarom een concrete uitwerking hiervan niet is opgenomen in het voorkeursbesluit, maar pas op lange termijn wordt overwogen. Welk onderzoek moet er nog plaatsvinden en wanneer is dit onderzoek afgerond? Deze leden vragen dit ook met betrekking tot de aangekondigde onderzoeken naar zoetzoutovergang, brakwaterzones, ecologische spui, kwelderontwikkeling, vlucht- en broedplaatsen. Wanneer ontvangt de Kamer de resultaten van deze onderzoeken?

De overslagbestendige dijk krijgt een fietspad aan de IJsselmeerzijde. Genoemde leden hebben echter de indruk dat tegelijkertijd het fietspad aan de wadzijde verdwijnt. Pas op de lange termijn zou er mogelijk weer een fietspad aan de wadzijde komen. Genoemde leden vragen om een motivatie voor deze keuze en pleiten ervoor om ook een fietspad aan de wadzijde mee te nemen in het ontwerp.

Genoemde leden zien rond de Afsluitdijk mogelijkheden voor windenergie. De ambitie om de Afsluitdijk energiezelfvoorzienend te maken is prima, maar juist hier liggen kansen om de ambitie hoger te leggen door de opbrengst van windenergie in het gebied mede te laten bijdragen aan de kosten voor de vernieuwde Afsluitdijk.

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben de indruk dat er nu vooral sprake is van een klassieke versterking van de dijk en dat innovatieve concepten vooralsnog zijn afgevallen.

Juist deze concepten kunnen wel bijdragen aan een hogere exportwaarde. Uiteraard moet daarbij gekeken worden naar de beschikbare budgetten, en kosten en baten van maatregelen. Maar deze leden hebben de indruk dat er nog genoeg mogelijkheden zijn tussen de vele aangeleverde ideeën in de voorbereiding van de structuurvisie. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om bij de uitwerking van de concept structuurvisie naar een definitieve structuurvisie te komen tot een verdiepingsslag van de vooralsnog afgevallen voorstellen met als doel om bij de opknapbeurt van de Afsluitdijk te komen tot extra winst op de terreinen van energie en ecologie.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari