Inbreng Arie Slob inzake wijziging wegenverkeerswet ivm implementatie derde rijbewijsrichtlijn.

15-09-2011 00:00 15-09-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Fractievoozitter Arie Slob inzake wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn.

Onderwerp:    Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Kamerstuk:    32 830

Datum:             15 september 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat ziet op implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn. Genoemde leden hebben hierover een aantal vragen. Deze zijn verderop in dit verslag verwerkt.

Aanpassing van de omschrijvingen van de rijbewijscategorieën A en B.

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er enkele veranderingen plaatsvinden met betrekking tot het B-rijbewijs. Allereerst wordt de formulering «ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen» vervangen door de formulering «ontworpen en gebouwd voor het vervoer van meer dan acht personen». Deze leden vragen of deze wijziging consequenties kan hebben voor voertuigen die in een later stadium zijn omgebouwd.

Voorts constateren deze leden dat de derde rijbewijsrichtlijn een verruiming inhoudt voor het trekken van lichte aanhangwagens. Het toegestane maximumgewicht van het samenstel neemt toe van 3 500 kg tot 4 250 kg. Tegelijkertijd geldt echter dat er volgens de richtlijn een aanvullende opleiding dient te worden gevolgd of een aanvullend examen dient te worden afgelegd om met aanhangwagens tussen 3 500 kg en 4 250 kg te mogen rijden. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld hiervoor aan te sluiten bij rijbewijs E. De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat de bevoegdheden van rijbewijs E ruimer zijn en dat hiermee de facto het nut van de Europese verruiming van het B-rijbewijs zijn werking verliest. Deze leden vragen daarom waarom er niet is gekozen voor de optie van een verzwaard B-examen waarbij meteen de aantekening voor combinaties tot 4 250 kg kan worden verkregen, dus zonder dat daarvoor een E-rijbewijs nodig is.

De leden van de ChristenUnie-fractie herinneren zich dat het voornemen bestaat om ten aanzien van bestuurders van land- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid over te gaan tot invoering van een rijbewijsplicht. Genoemde leden vragen waarom dit voornemen niet is meegenomen in voorliggend wetsvoorstel, zodat voorkomen wordt dat in korte tijd meerdere wijzigingen plaatsvinden in het rijbewijshuis.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari