Inbreng Cynthia Ortega aan de wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

23-11-2011 00:00 23-11-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn.

Onderwerp:    Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies.

Kamerstuk:    33 065

Datum:             23 november 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden willen graag enkele vragen voorleggen aan de regering.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere onderbouwing waarom de regering de verantwoordelijkheid voor de intake van de WWB niet bij de gemeenten neerlegt, aangezien gemeenten ook al verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WWB. Om welke redenen kiest de regering niet voor de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de intake bij gemeenten te leggen onder de voorwaarde van het gebruikmaken van één registratiesysteem, zo willen deze leden weten.

Welke effecten verwacht de regering voor de toegankelijkheid van het UWV als gevolg van het terugtrekken van werkpleinen, zo vragen deze leden. Genoemde leden willen graag gekwantificeerd zien wat de gevolgen voor het voortbestaan van de werkpleinen op de langere termijn zijn.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere onderbouwing waarom de regering van mening is dat elektronische begeleiding een effectief instrument is om cliënten te begeleiden. Hoe groot is de verwachte effectiviteit van de elektronische begeleiding en waarop is deze verwachting gebaseerd, zo willen deze leden weten. Welke negatieve en positieve ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan bij de elf vestigingen van het UWV waar al wordt proefgedraaid met de elektronische dienstverlening?

Zij vragen of de regering daarnaast een overzicht kan verstrekken waarin per jaar in de periode 2012-2015 wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van het nieuwe dienstverleningsconcept zal worden gefaseerd.

Waarom biedt het UWV alleen in de eerst komende jaren een voorziening om werkzoekende behulpzaam te zijn bij het gebruik van de digitale dienstverlening terwijl de regering aangeeft te onderkennen dat er altijd een groep blijft die minder goed kan omgaan met digitale dienstverlening? De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten om hoeveel jaren het precies gaat bij de ’eerst komende jaren’.

Op basis van welke argumenten acht de regering het niet van toepassing verklaren van artikel 2:14 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht juridisch houdbaar?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom de regering loonkostensubsidie als instrument met dit wetsvoorstel naast de WW tevens al beëindigd voor de Wajong als instrument. Om welke redenen gebeurt dit niet in samenhang en gelijktijdig met de invoering van de Wet werken naar vermogen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering de Kamer eind 2011 na afloop van het overleg met sociale partners en de VNG over het behoud van de expertise van de RWI ook gaat informeren over de uitkomst van de gevoerde gesprekken.

Op welke momenten zal de regering aan de Kamer rapporteren over de voortgang over de implementatie van het wetsvoorstel, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Deze leden willen weten welke evaluatiecriteria de regering hierbij gaat toepassen. Wordt de effectiviteit van efficiëntie van de nieuwe elektronische dienstverlening van het UWV ook in de evaluaties betrokken, zo vragen deze leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de reactie is van de regering op klachten zoals die door de Landelijke Cliëntenraad (LCR) worden aangedragen dat de tijd voor het invoeren te kort is, het te moeilijk is om fouten te herstellen, de keuzemenu’s onvoldoende rekening houden met de individuele situatie van mensen en dat de uitleg te kort schiet.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting waarom de regering geen impactanalyse wil laten uitvoeren naar de gevolgen van het wetsvoorstel zoals VNG en Divosa dit adviseren. Op basis van welke informatie baseert de regering haar conclusie dan dat er geen uitvoeringsproblemen zullen optreden, zo willen deze leden weten.

Waarom leidt een verlaging van het re-integratiebudget WW van € 100 mln. in 2012 niet tot een verhoging van de uitkeringslasten van € 50 mln gegeven het uitverdieneffect van 50%, zo willen de leden van de ChristenUnie-fractie weten. Als dit door eenmalige uitvoeringskosten wordt veroorzaakt, kan de regering deze kosten dan nader specificeren? Zij vragen tevens waarop het geraamde uitverdieneffect van 50% op de WW uitkeringen is gebaseerd. Hoe groot is de toename van het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de structurele korting op het re-integratiebudget WW?

De leden van de ChristenUnie-fractie willen weten hoe groot effect de regering verwacht van de beperking van de ondersteuning tot alleen digitale dienstverlening bij de WW op de instroom vanuit de WW naar de WWB. Om hoeveel uitkeringen gaat het en hoe groot bedraagt de financiële weglek, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari