Inbreng Arie Slob inzake Gele Kaart bij kleine overtreding.

08-12-2011 00:00 08-12-2011 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob inzake Gele Kaart bij kleine overtreding. De geregistreerde waarschuwing als voorportaal van de boete.

Onderwerp:    Gele Kaart bij kleine overtreding. De geregistreerde waarschuwing als voorportaal van de boete

Kamerstuk:    33 069

Datum:             8 december 2011

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de initiatiefnota. Zij waarderen de inzet van de initiatiefnemers om te komen tot lagere administratieve lasten voor de politie.

Genoemde leden hebben echter vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid en nut en noodzaak van de voorgestelde introductie van de gele kaart, in feite een geregistreerde waarschuwing als alternatief voor een boete. Zij vragen op basis van welke behoefte de initiatiefnemers met dit voorstel komen. Is hierover overleg geweest met de politie en het OM? De initiatiefnemers suggereren dat er bij het al dan niet geven van een waarschuwing sprake is van willekeur, maar wijzen tegelijkertijd op de verschillende richtlijnen die de politie hierbij hanteert. Deze leden vragen daarom of het niet past bij de visie van de politie agent als professional dat deze een zekere werkruimte heeft om te kiezen voor een waarschuwing of een boete?

Genoemde leden vragen of er voorbeelden zijn in het buitenland waar wordt gewerkt met een gele kaart en zo ja wat daar de resultaten zijn en hoe deze systemen zich verhouden tot het voorstel van de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers gaan uit van het registreren van alle waarschuwingen. De initiatiefnemers constateren zelf dat het onbekend is hoeveel waarschuwingen er nu worden gegeven. Genoemde leden vinden dat er op zijn minst eerst meer inzicht hierin moet zijn voordat tot invoering van een gele kaart zou worden overgegaan.

Genoemde leden vragen hoe lang een dergelijke registratie geldig blijft. Delen de initiatiefnemers de mening dat naar de aard van de overtredingen een registratie slechts beperkt geldig zou moeten zijn en hoe lang dan? Ook vragen deze leden hoe de registratie zich verhoudt met de registratie van boetes. Een politie agent kan immers ook niet zien of iemand al eerder een kleine snelheidsovertreding heeft begaan. Beogen de initiatiefnemers ook alle eerder opgelegde boetes landelijk toegankelijk te maken voor de politieagenten op straat?

Genoemde leden vragen ook hoe het voorstel zich verhoudt tot bijvoorbeeld het puntenrijbewijs. Voorts vragen deze leden wat de juridische status van een geregistreerde waarschuwing zou zijn. Zij vragen bij de beantwoording van deze vraag in te gaan op aspecten als rechtszekerheid en privacy in verhouding tot de juridische status van boetes.

Genoemde leden wijzen er op dat een waarschuwing vaak wordt gegeven in combinatie met een boete in situaties waarbij er sprake is van meerdere overtredingen. Bijvoorbeeld als een bestuurder is aangehouden op het moment dat hij geen gordel droeg en gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Vaak wordt voor het eerste een boete gegeven en voor het tweede een waarschuwing. Genoemde leden missen een analyse wat het voorstel betekent voor dergelijke situaties.

De initiatiefnemers gaan er vanuit dat er per saldo geen grote financiële gevolgen zullen zijn van het voorstel. In eerste instantie zullen er meer waarschuwingen zijn en minder boetes, maar later wordt dit gecompenseerd doordat er onmiddellijk een boete volgt als iemand eerder al een waarschuwing heeft gehad. Genoemde leden constateren dat het nog maar de vraag is of dit elkaar in evenwicht houdt. Dit zou op zijn minst verder moeten worden onderzocht. Veel zal hierbij afhangen van de vraag hoe lang een waarschuwing geldig blijft.

Tenslotte vragen deze leden in hoeverre de initiatiefnemers beogen om bij een eerste overtreding minder vaak boetes uit te delen. Genoemde leden lijken er vanuit te gaan dat dit de afweging blijft van de politieagent op straat maar stellen tegelijk dat naar hun mening een bon pas zou moeten worden gegeven als de overtreder hetzelfde feit begaat als waarvoor hij eerder is gewaarschuwd. Dit laatste zou betekenen dat een politieagent bij een eerste overtreding geen boete meer zou mogen geven. Genoemde leden vragen dit punt te verhelderen.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari