Bijdrage Esmé Wiegman aan het plenair debat VAO Mestvisie.

donderdag 22 december 2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink in een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu.

Onderwerp:   VAO Mestvisie (AO d.d.1/12)

Kamerstuk:   33 037

Datum:           22 december 2011

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb een tweetal moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er grote verschillen zijn in milieukwaliteit en aantallen dieren met bijbehorende uitdagingen in de verschillende delen van het land;

constaterende dat er provincies zijn die zich grote zorgen maken over negatieve gevolgen van afschaffing van het dierrechtenstelsel, bijvoorbeeld voor de al bereikte milieuwinst, omdat zij na afschaffing van dierrechten geen instrument meer hebben voor regulering en totaal afhankelijk zullen worden van generiek beleid van het Rijk;

verzoekt de regering, alvorens het dierrechtenstelsel definitief af te schaffen, afspraken te maken met provincies over verplichtingen, beschikbare instrumenten en aansprakelijkheidsverdeling, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (33037).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van plan is het stelsel van dierrechten in 2015 af te schaffen en in plaats daarvan sterk wil leunen op mestverwerking;

overwegende dat het dierrechtenstelsel effectief is gebleken in het reguleren van de hoeveelheid mest, en mestverwerking wel kansen biedt, maar nog niet als volwaardig alternatief kan dienen voor het dierrechtenstelsel;

verzoekt de regering, het dierrechtenstelsel niet af te schaffen voordat een aantoonbaar werkbaar alternatief geïntroduceerd kan worden, bijvoorbeeld op basis van mestverwerking, en de Kamer hierover begin 2014 uitgebreid te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 10 (33037).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari