Inbreng Cynthia Ortega inz. wijziging Wet inburgering ivm eigen verantwoord. inburgeringsplichtige.

22-12-2011 00:00 22-12-2011 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijk  van de inburgeringsplichtige.

Onderwerp:   Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijk  van de inburgeringsplichtige

Kamerstuk:   33 086

Datum:            22 december 2012

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn inzake wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijk  van de inburgeringsplichtige.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van het onderhavig wetsvoorstel. Deze leden constateren dat het wetsvoorstel de primaire verantwoordelijkheid voor de inburgering wil verleggen naar de inburgeringsplichtige.

De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering nader te onderbouwen of een termijn van drie jaar om aan de inburgeringsverplichting te voldoen ook haalbaar is voor asielgerechtigden en uitgenodigden daar deze groep lang niet altijd over een vergelijkbaar taalniveau beschikt in vergelijking met andere inburgeringsplichtigen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering inzichtelijk te maken wat de gemiddelde schuld voor de inburgeringsplichtige zal zijn, in het bijzonder voor de asielgerechtigden en genodigden. Deze leden vragen de regering te verhelderen in hoeverre een terugbetalingsperiode van ten hoogste drie jaar, conform Artikel 4.6 lid 1 Besluit Inburgering, een redelijke termijn is voor asielgerechtigden en genodigden waarvoor het maximale leenbedrag van €10 000, - geldt. Daarnaast vragen deze leden de regering, in lijn met de Raad van State, duidelijkheid te verschaffen over hoe het schrappen van de vergoeding voor alfabetiseringscursussen zich verhoudt tot de bijzondere positie van asielgerechtigden en genodigden. Deze leden vragen de regering voorts inzichtelijk te maken op grond waarvan het verschuldigde bedrag van asielgerechtigden kan worden kwijtgescholden naast de mogelijkheid die geboden wordt door Artikel 4.17 lid 1 Regeling Inburgering. Daarnaast vragen deze leden de regering aan te geven hoeveel procent van de asielgerechtigden de schuld binnen de gegeven termijn af kan lossen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering, in lijn met de opmerkingen van de Raad van State, aanvullend toe te lichten hoe de beëindiging van het verblijfsrecht als sanctie zich verhoudt tot noodzakelijkheidstoets van het EHRM en artikel 16 van de gezinsherenigingsrichtlijn. Deze leden vragen de regering in dit kader ook duidelijk te maken of het onderhavig wetsvoorstel ook zal gelden voor familieleden van hen die vallen onder het generaal pardon en in het kader van gezinshereniging voornemens zijn naar Nederland te komen. Voorts vragen deze leden de regering inzichtelijk te maken in welke gevallen de beëindiging van het verblijfsrecht niet strijdig zou zijn met de internationale verplichtingen. Ook vragen deze leden de regering helderheid te verschaffen of het onderhavig wetsvoorstel mogelijk maakt dat een gezin met kinderen waarvan de ouders niet voldoen aan de inburgeringverplichting ook het verblijfsrecht kunnen verliezen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering inzichtelijk te maken hoeveel personen momenteel nog geregistreerd staan in het Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen en daarmee nog drie jaar na inwerkingtreding van onderhavig wetsvoorstel aanspraak kunnen maken op een vergoeding door het Rijk.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 

 


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari