Bijdrage Esmé Wiegman aan het voortgezet algemeen overleg Decentralisatie Natuurbeleid.

08-12-2011 00:00 08-12-2011 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink aan het voortgezet algemeen overleg Decentralisatie Natuurbeleid.

Onderwerp:   VAO Decentralisatie natuurbeleid, (AO d.d. 24/11)

Kamerstuk:   30 825

Datum:        8 december 2011

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Is dit alles? Dat dacht ik na het lezen van de brief die de Kamer gisteren ontving nadat de staatssecretaris met de provincies had gesproken. Ondertussen zijn de eerste hekken om natuur in zicht. Eigenaren van landgoederen in Overijssel dreigen hun terreinen te sluiten voor recreanten.

      Een groot aantal zaken mistte ik in het bestuursakkoord natuur en veel is nog onduidelijk. Dat is de reden dat ik de motie van collega Van Veldhoven, die zij straks indient, heb meeondertekend. Ik roep de coalitie, de PVV en de SGP op om voor deze motie te stemmen om zo samen te werken aan de verdere verbetering van het natuurakkoord.

      Staatssecretaris Atsma beweerde afgelopen maandag tijdens het wetgevingsoverleg Water bij hoog en bij laag dat water ook onderwerp van gesprek met de provincies zal zijn, maar ik ben het woord "water" zelfs nog niet tegengekomen in de tekst. Is er over water gesproken en, zo ja, wat is daar over afgesproken? Terwijl met het bestuursakkoord Natuur een grote bezuiniging op natuur wordt bekrachtigd, wordt met het bestuursakkoord water stevig bezuinigd op de Kaderrichtlijn Water. Kabinetsleden gooien belangrijke verantwoordelijkheden bij elkaar over de schutting en zijn vervolgens niet aanspreekbaar. Ik dien daarom de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de vaststelling van de Kaderrichtlijn Water is uitgegaan van de realisering van de volledige ecologische hoofdstructuur;

overwegende dat het Planbureau voor de Leefomgeving voorrekent dat door het decentralisatieakkoord en de verminderde synergie tussen ecologische hoofdstructuur en Kaderrichtlijn Water de behaalde doelen in 2027 gehalveerd zijn ten opzichte van ongewijzigd beleid;

overwegende dat samenhang tussen het natuur- en waterbeleid de efficiëntie en effectiviteit van maatregelen vergroot;

verzoekt de regering om de gevolgen van rijksbezuinigingen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water te beperken door actief te blijven zoeken naar het multipliereffect van meekoppelen van natuur met waterdoeleinden en bij het berekenen van de kostenefficiëntie van dergelijke projecten, ook de vermeden aparte uitgaven voor natuur te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

      Zij krijgt nr. 131 (30825).

      Hoeveel moties hebt u nog, mevrouw Wiegman?

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Nog één.

De voorzitter:

U bent al door uw tijd heen. Ik vraag u dus, echt af te ronden.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Dat is goed.

      Een ander punt waarover ik vandaag een duidelijke uitspraak wil, is dat boeren niet de rekening van de bezuinigingen op natuur gaan betalen. Ik dien daarom de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het agrarisch natuurbeheer buiten de ecologische hoofdstructuur onder meer wil financieren met middelen uit de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

overwegende dat boeren in de eerste plaats voedselproducenten zijn, en agrarisch natuurbeheer een maatschappelijke dienst is die boeren optioneel kunnen leveren;

overwegende dat de rekening van bezuinigingen op het natuurbeleid niet op het bordje van boeren buiten de ecologische hoofdstructuur mag worden gelegd;

verzoekt de regering, agrarisch natuurbeheer niet uit de 70% basispremie te financieren, maar te financieren als dienst passend binnen de 30% betaling voor vergroeningsmaatregelen of vanuit de tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

      Zij krijgt nr. 132 (30825).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari